תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל אפריל 2017

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום.

בחודש אפריל 2017 נרשמו  8 תכשירים מתוכם 6 גנריים.

קובץ התכשירים החדשים שנרשמו באגף הרוקחות במשרד הבריאות  מפורסם באתר המשרד.

למידע נוסף בתחום זה