פרסום ברשומות - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) (תיקון), התשע"א-2011

פורסם ברשומות - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) (תיקון), התשע"א-2011 ( עמוד1422 )

למידע נוסף בתחום זה