הארכת תוקף ודחיית מועדים ביבוא מזון - הבהרה

במסגרת ההקלות הרגולטוריות שניתנו מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף 2020 נקבע כי יוארכו אוטומטית ולמשך חודשיים אישורים רגולטוריים שניתנו על ידי שירות המזון הארצי שבמשרד הבריאות שמועד פקיעתם 10 במרס 2020 עד ליום 10 במאי 2020 בהתאם לרשימה המפורטת להלן:

  1. בקשות לקבלת אישור מוקדם ליבואן מזון רגיל.
  2. אישור מוקדם ליבוא רגיש

יודגש כי הנכם נדרשים להמשיך ולהגיש לשירות המזון הארצי בקשות לחידוש ו/או הארכת תוקפם של האישורים הרגולטורים/ בקשות לשחרור מזון בהתאם להוראות החוק.

 

מצ"ב הבהרה מאת משרד הבריאות

 

למידע נוסף בתחום זה