דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה עקב משבר הקורונה

ב 25.3.2020 העבירה הממשלה תקנות שעת חירום וזאת במטרה לצמצם את השפעת מצב החירום על הליכי התכנון והבנייה המתקיימים, למנוע ככל הניתן נזק מתמשך לשוק התכנון והבנייה, גם לאחר תום מצב החירום ולאפשר את המשך הליכי התכנון והרישוי שניתן לקיים בנסיבות העניין.

 

תוכן התקנות

  1. התקנות "מקפיאות" למעשה את כלל התקופות המפורטות בחיקוקים הנוגעים לתכנון ובנייה כפי שמפורט בסעיף 2(א) לתקנות (למעט החריגים שפורטו שם) וכן בהחלטות מוסדות תכנון החל מיום 15.3.2020 ועד לתום תקופת תוקפן של התקנות (ששים ימים) כלומר עד יום 24.5.2020.
    לגבי תקנות רישוי בנייה, הסעיף חל מקפיא את המועדים שנקבעו לעניין תוקף החלטת רשות רישוי בבקשה להיתר, תוקף היתר ותוקף הארכת או חידוש היתר.
  2. לגבי מועדים שנקבעו בהחלטות של מוסדות תכנון ובתכניות כמועד נקוב ליום מסוים, קובעות התקנות, כי ככל שמועד זה חל במהלך התקופה האמורה, יידחה המועד לתום התקופה, דהיינו עד ליום 24.5.20 .חשוב לציין, כי דחיית המועדים לא תחול על תכנית שכבר נכנסה לתוקף לפני פרסום התקנות ולא תפגע בתוקפה. אולם, אם המועד להגשת ערר או בקשת רשות ערר על ההחלטה לאשר את התכנית חל במהלך התקופה, לא תבוא התקופה במניין הימים והמועד האחרון להגיש ערר או בקשה כאמור יידחה בהתאם.
  3. התקנות כוללות גם תיקון לתקנות רישוי בנייה, המאפשר לרשות רישוי, לפי שיקול דעתה, שלא לעכב את מתן תעודת הגמר לבניין, המהווה תנאי לאכלוס הבניין, גם אם לא התקיים תנאי מהתנאים שנקבעו למתן תעודת גמר ובלבד שהתנאי לא נקבע

בחיקוק והמבנה ראוי לשימוש, ואי קיום התנאי אינו פוגע בבטיחות הציבור או המשתמש. במצבים אלה, תידרש השלמת התנאי לאחר מתן תעודת הגמר אך לא תהיה חובה לדרוש ערבות בנקאית לצורך הבטחת השלמת התנאי לאחר מתן תעודת גמר.

 

מצ"ב תקנות שעות חירום - דחיית מועדים בענייני תכנון בנייה ברשומות

מצ"ב מכתב מלא מהלשכה המשפטית - מנהל התכנון

למידע נוסף בתחום זה