הארכת תקופת מעבר ודחיית מועד כניסה לתוקף של אכרזות רשמיות התקנים על רקע משבר הקורונה

הממונה על התקינה מודיע כי בכוונת שר הכלכלה להאריך תקופת מעבר, לקבוע תקופת מעבר או לדחות את מועד כניסתם לתוקף של אכרזות רשמיות התקנים הבאים עד ל-1.9.2020 כמפורט בקישור הבא 

 

עדכון מיום 31.3.2020:

1. שימו לב כי שניים מן התקנים המפורטים במסמך המדובר (ת"י 497 ות"י 562 חלק 14) פורסמו ברשומות בפרסום 8441 בילקוט הפרסומים ותקופת המעבר שלהם / כניסת הרשמיות שלהם לתוקף הוארכה עד ל-1.9.2020 כמפורט להלן:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 84), התשע"ט 2019, לעניין ת"י 497 - בשר ומוצרי בשר - שיטות בדיקה, מאוגוסט 2019, בסעיף 3, במקום "תום 180 ימים" יבוא "1 בספטמבר 2020".

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 2), התש"ף 2020, לעניין ת"י 562 חלק 14 - בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי, מספטמבר 2017, במקום " 90 ימים מיום פרסומה "יבוא "ביום 1 בספטמבר 2020".

כלומר, תקופת המעבר של ת"י 497- בשר ומוצרי בשר - שיטות בדיקה מפברואר 2004, שהוחלף במהדורה מעודכנת מאוגוסט 2019 תוארך עד ה-1.9.2020 במקום עד ה-1.5.2020, ואכרזת הרשמיות של התקן ת"י 562 חלק 14- בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי תכנס לתוקף ב-1.9.2020, במקום ב-1.4.2020.

 

2. תקן נוסף מן התקנים המפורטים במסמך המדובר (ת"י 62040 חלק 1) פורסם ברשומות בפרסום 8443 בילקוט הפרסומים ונקבעה בעבורו תקופת מעבר עד ל-1.9.2020 כמפורט להלן:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 4), התש"ף 2020, במקום סעיף 3 יבוא: תחילתה של אכרזה זו ביום 8 ביוני 2020, ואולם ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל–פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל–פסק, מיוני 2018, ימשיך לחול עד 1 בספטמבר 2020, לצד התקן שלפי אכרזה זו."

כלומר, עד ה-1.9.2020 ניתן יהיה לפעול לפי אחת משתי מחלופות: להמשיך לפעול על פי התקן ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל–פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל–פסק מיוני 2018 או על פי המהדורה המעודכנת של התקן ממרץ 2020.

 

עדכון מיום 2.4.2020:

שני תקנים נוספים מן התקנים המפורטים במסמך המדובר (ת"י 60601 חלק 2.2 ות"י 13209 חלקים 1+2+3) פורסמו ברשומות בפרסום 8451 בילקוט הפרסומים ותקופות המעבר שלהם / כניסת הרשמיות שלהם לתוקף הוארכה עד ל-1.9.2020 כמפורט להלן:

באכרזה בדבר החלפת תקן רשמי לפי החוק שפורסמה, הנוגעת לת"י 60601 חלק 2.2- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ושל אבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה, מיולי 2018, בקטע החל במילים "תחילתה של אכרזה זו" ועד סופה, במקום "1 ביולי 2020" יבוא "1 בספטמבר 2020".

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 1), התש"ף- 2019, לעניין תקנים אלה: ת"י 13209 חלק 1 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת, מפברואר 2016; ת"י 13209 חלק 2 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים, מפברואר 2016 ות"י 13209 חלק 3 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות, מפברואר 2016, במקום "90 ימים מיום פרסומה" יבוא "ביום 1 בספטמבר 2020".

כלומר, תקופת המעבר של ת"י 60601 חלק 2.2- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ושל אבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה תוארך עד ה-1.9.2020 במקום עד ה-1.7.2020, ואכרזת הרשמיות של התקן ת"י 13209 חלקים 1+2+3 תכנס לתוקף ב-1.9.2020, במקום ב-5.4.2020.

 

עדכון מיום 7.4.2020:

שני תקנים נוספים מן התקנים המפורטים במסמך המדובר (ת"י 938 חלקים 2.1-2.4) (ת"י 1381 חלקים 1 +2.1 שהוחלפו בת"י 61084 חלק 1 + 2.1) פורסמו ברשומות בפרסום 8464 בילקוט הפרסומים ותקופות המעבר שלהם הוארכה עד ל-1.9.2020 כמפורט להלן:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 74), התשע"ט- 2019, לעניין ת"י 61084 חלק 1 - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים בעבור מיתקני חשמל: דרישות כלליות, מאוגוסט 2019 ות"י 61084 חלק 2.1 - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים בעבור מיתקני חשמל: דרישות מיוחדות - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים בעבור מיתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות, מאוגוסט 2019, בסעיף 4, במקום "תום 6 חודשים מיום התחילה" יבוא "1 בספטמבר 2020".

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 28), התשע"ט- 2019, לעניין תקנים אלה: ת"י 938 חלק 2.1 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות, מפברואר 2019, ת"י 938 חלק 2.2 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה, מפברואר 2019 , ת"י 938 חלק 2.3 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית משוכה, מפברואר 2019 , ות"י 938 חלק 2.4 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיות, מפברואר 2019, בסעיף 3, במקום "תום 12 חודשים מיום התחילה" יבוא "1 בספטמבר 2020".

כלומר, הן ת"י 61084 חלקים 1 + 2.1 החדשים מאוגוסט 2019 והן ת"י 1381 חלקים 1+ 2.1 הישנים מאוגוסט 2000 (שת"י 61084 החליפו אותו) יהיו בתוקף עד ה-1.9.2020 במקום עד ה-4.5.2020, ות"י 938 חלקים 2.1-2.4 החדשים מפברואר 2019 יהיו בתוקף לצד ת"י 938 חלק 2 ממאי 1995- לרבות ג"ת 1 מאפריל 1999 וג"ת 2 מפברואר 2006 הישנים עד ה-1.9.2020, במקום עד ה-4.5.2020.

 

עדכון מיום 12.4.2020:

תקן נוסף מן התקנים המפורטים במסמך המדובר (ת"י 1613) פורסם ברשומות בפרסום 8483 בילקוט הפרסומים ותקופת המעבר שלו הוארכה עד ל-1.9.2020 כמפורט להלן:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 18), התשע"ט- 2019, לעניין ת"י 1613 - קסדות מגן לרוכבי אופניים, מינואר 2019, בסעיף 3, במקום "ובמשך שנה" יבוא "ועד 1 בספטמבר 2020".

כלומר, הן תקן ת"י 1613 החדש מינואר 2019 והן ת"י 1613 הישן מפברואר 2015 יהיו בתוקף עד ה-1.9.2020 (במקום עד ה-28.4.2020).

 

עדכון מיום 30.4.2020:

תקן נוסף מן התקנים המפורטים במסמך המדובר (ת"י 60745 חלק 2.8) פורסם ברשומות בפרסום 8524 בילקוט הפרסומים ותקופת המעבר שלו הוארכה עד ל-1.9.2020 כמפורט להלן:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 29), התשע"ט- 2019 לעניין ת"י 62841 חלק 2.8 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד מינואר 2019 , בסעיף 13, בפסקה (3), במקום "2 במאי 2020" יבוא "1 בספטמבר 2020".

כלומר, הן ת"י 62841 חלק 2.8 החדש- כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד מינואר 2019 והן תקן ת"י 60745 חלק 2.8 הישן- כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים, מיולי 2009 (התקן הקודם, שת"י 62841 חלק 2.8 מחליף אותו) ימשיכו לחול עד ה-1.9.2020, במקום עד ה-2.5.2020.

 

עדכון מיום 5.5.2020:

תקן נוסף מן התקנים המפורטים במסמך המדובר (ת"י 12159) פורסם ברשומות בפרסום 8537 בילקוט הפרסומים ותקופת המעבר שלו הוארכה עד ל-1.9.2020 כמפורט להלן:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 3), התש"ף- 2020, לעניין ת"י 12159 - מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים, ממרס 2012, במקום "90 ימים מיום פרסומה" יבוא "ביום 1 בספטמבר 2020".

כלומר, אכרזת הרשמיות של התקן ת"י 12159 תכנס לתוקף ב-1.9.2020, במקום ב-1.6.2020.

 

להלן פירוט התקנים המופיעים במסמך הכוונה של הממונה:

למידע נוסף בתחום זה