מתן תוספת והעברת מקדמה של מענק העבודה לשנת 2020 לטובת הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים

משרד המשפטים פרסם תזכיר תוספת לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תוספת מענק להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה), התש"פ -2020.

מענק עבודה (או בשמו הקודם מס הכנסה שלילי) לפי החוק, ניתן לעובדים בעלי שכר נמוך (פחות מ-6807 ₪ לחודש או פחות מ- 11,650 ₪ לחודש להורה יחיד) בעד כל חודש שבו עבדו בשנת המס, ולפי התנאים המופיעים בחוק. מוצע לתת תוספת למענק (הכפלת סכום המענק בעד אותו חודש ב-65%) למי שזכאי למענק לפי החוק, בעד כל חודש מהחודשים אפריל עד דצמבר של שנת 2020 שבעדו הוא זכאי למענק, וכן מתן מקדמה לתוספת זו (סכום בגובה 500 שקלים או 25% מסכום המענק לו היה זכאי בעד שנת 2019) במהלך חודש ספטמבר 2020, או מחלוף 30 ימים מהיום בו נקבעה זכאותו של העובד למענק בעד עבודתו בשנת המס 2019, לפי המאוחר.

 

הזכאי יקבל את התוספת בשנת 2021, בעת קבלת תשלומי המענק, בהתאם למועדים המפורטים בסעיף 12 לחוק. סכום המקדמה שיקבלו אותם עובדים אשר יהיו זכאים למענק עבודה גם בשנת 2020, יקוזז מסכום התוספת אשר ישולם לזכאים בשנת 2021.

 

מוצע לקבוע, כי המקדמה לא תשולם למי שקיבל דמי אבטלה בחודשים מאי, יוני ויולי, שכן ככלל אוכלוסייה זו לא תהיה זכאית למענק עבודה בעבור חודשים אלה שלא עבדה בהם, ולכן גם לא תהיה זכאית לתוספת למענק בעבור חודשים אלה.  לפיכך, קיים סיכוי סביר שאוכלוסייה זו לא תהיה זכאית בסופו של דבר למענק עבור החודשים המזכים בגובה המקדמה. יובהר, שעל אף שלא ישולם לאותם עובדים סכום המקדמה, אין בכך לפגוע בזכאות המהותית שלהם לתוספת למענק, ככל שיעמדו בתנאים המהותיים לקבלת התוספת בחודשים האחרים המזכים בתוספת.

 

מטרת התוספת היא מתן תמריץ לעבודה בתקופת השפל הכלכלי של נגיף הקורונה ולצד זאת, סיוע לעובדים בעלי שכר נמוך אשר עבדו חודשי עבודה מלאים לאחר התפרצות הנגיף.

 

בנוסף לכך מוצע לסייע לעסקים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 300 אלף שקלים, באמצעות הורדת סף הזכאות למענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות, לירידת מחזור של 25% ומעלה במקום 40%, בין החודשים מאי-יוני בשנת 2020, לתקופה המקבילה בשנת 2019.

למידע נוסף בתחום זה