דחיית תשלומי הלוואות ללקוחות הבנקים וחברות אשראי

מתווה מעודכן מתאריך 10.12.2020

בנק ישראל מודיע על גיבוש מתווה נוסף, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית למתן סיוע לעסקים קטנים וזעירים בפירעון הלוואות. המתווה הנוכחי מאפשר דחייה ללא שיקול דעת הבנק. כמו כן, ניתן דגש על חזרת לווים לתשלום בלוח תשלומים מקל.

המתווה לעסקים, מאפשר לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר ושעומדים בתנאים המצטברים הבאים:

 • ההלוואה נמצאת בסטטוס דחייה, נכון לתאריך 31.12.2020
 • מחזור המכירות של העסק ירד בלפחות 25% במשך שלושה חודשים (לא רציפים בהכרח), במהלך חודשים מרץ-דצמבר 2020, ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.


אפשרות לדחות, ללא שיקול דעת הבנק, את רכיב הקרן בהלוואה. דחייה זאת צפויה להביא להפחתת החיוב בחודשי בלמעלה מ – 70%.


הדחייה תבוצע, ללא שיקול דעת הבנק, לתקופה של עד שנה (לבחירת הלקוח), בהלוואות עד 500,000 ₪, ולתקופה של עד חצי שנה (לבחירת הלקוח) בהלוואות מעל 500,000 ₪.


דחיית תשלומים כמוה כאשראי חדש (שניתן בתנאי הריבית המקוריים במסגרת המתווה), ולכן על בעלי העסקים הקטנים והזעירים לשקול טרם קבלת ההחלטה על דחיית תשלומי ההלוואות.

מועד כניסת המתווה הנוסף לתוקף יהיה בין התאריכים 1.1.2021-31.3.2021.

בבנקים בהם מועד יישום המתווה בפועל ידחה לתאריך מאוחר מה – 1.1.2021 (ולא יאוחר מתאריך 31.3.2021), ימשיכו לחול תנאי הדחייה הקיימים, עד למועד כניסה לתוקף של המתווה החדש בכל בנק.

 

מתווה מעודכן מתאריך 1.12.2020

המתווה הקיים מאפשר ללקוחות להגיש את בקשת הדחייה עד לתאריך 31.12.20, ולדחות את תשלומי ההלוואות לתקופה של בין 6-9 חודשים, בכפוף לתנאי המתווה.
הפיקוח על הבנקים גיבש מתווה נוסף, שאומץ ע"י המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות שדחו את הלוואותיהם בהתאם למתווים קודמים, להמשיך ולדחות את תשלומי המשכנתאות וההלוואות הצרכניות.

המתווה הנוסף נועד לסייע ללקוחות שנפגעו משמעותית מהשלכות המשבר ושעומדים במספר תנאים מצטברים . לקוחות אלו יכולים לפנות לבנק שלהם בבקשה לפעול על פי המתווה הנוסף, באופן שיביא להפחתה משמעותית בהחזרים החודשיים, לתקופות זמן ממושכות. הדחייה תבוצע ללא עמלות ובהתאם לשיעור הריבית המקורי של ההלוואה.

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה הנוסף, תהיה בין התאריכים 1.1.2021-31.3.2021.
מועד כניסת המתווה הנוסף לתוקף יהיה בין התאריכים 1.1.2021 ועד לתאריך 31.3.21 לכל המאוחר, בשל הצורך בהיערכות מערכות המחשוב בבנקים הכרוכה ביישום המתווה.

בבנקים בהם מועד יישום המתווה בפועל ידחה לתאריך מאוחר מה– 1.1.2021 (אשר לא יאוחר כאמור מתאריך 31.3.2021) ימשיך לחול המתווה הקיים לאוכלוסיית היעד (בכפוף לבקשת לקוח), עד למועד כניסה לתוקף של המתווה הנוסף בכל בנק.

מתווה זה מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.
בהתייחס ללקוחות שאינם נכללים במתווה הנוסף, הבנקים ימשיכו לסייע בהסדרים פרטניים ומציאת פתרונות מותאמים לכל לקוח. כמו כן, מועד הגשת בקשות דחייה בהתאם למתווה הקיים נשאר בתוקף. כלומר ניתן על פיו להגיש בקשות לדחייה עד לתאריך 31.12.2020.

 

מתווה מעודכן מתאריך 1.10.2020

ביום 13.7.2020 הודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבת המתווה המקיף לדחיית תשלומי הלוואות להתמודדות עם הקשיים איתם משקי הבית והעסקים נאלצים להתמודד מדי יום ביומו. החלטת ממשלת ישראל להטיל סגר נוסף במטרה להתמודד עם מגפת הקורונה, מובילה להשלכות שונות על לקוחות המערכת הבנקאית. על מנת לסייע ללקוחות להתמודד עם השלכות הסגר הכוללות, בין היתר, ירידה בהכנסות, פגיעה בתעסוקה וקושי בהחזר הלוואות, הודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבה נוספת של המתווה, שאומץ ע"י המערכת הבנקאית ונכנס לתוקפו החל מה-1.10.20.

 

המתווה המורחב מטרתו לסייע ללקוחות אשר דחו את התשלומים בעבר ונדרשים לסיוע נוסף כדי לצלוח את התקופה הקשה, אך עליהם מוטלת גם האחריות להיערך לעמידה בתשלומיהם בהמשך. בנוסף, הוא נועד לסייע לציבור שהצליח עד כה לעמוד בהתחייבויותיו ולא דחה תשלומים, לדעת שיש באפשרותו לעשות כעת שימוש במתווה זה ולהקל על תזרים המזומנים במידת הצורך.

 

משכנתאות
בהתאם למתווה הקודם: במשכנתאות הדחייה תבוצע לתקופה של 6 חודשים, ללא שיקול דעת הבנק.

מתווה מורחב: תקופת הדחייה למשכנתאות תהיה באופן הבא:

 • לקוחות שדחו את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים, יוכלו לקבל דחייה נוספת עד לתאריך 31.12.2020.
 • לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים, כאשר יש להגיש את הבקשה עד לתאריך 31.12.20.


הלוואות צרכניות
בהתאם למתווה הקודם: בהלוואות צרכניות, אשר יתרתן לתשלום היא עד 100,000 ₪, הדחייה תבוצע לתקופה של 3 חודשים (עם אופציה בהתאם לשיקול דעת הבנק לדחייה נוספת של 3 חודשים).

מתווה מורחב: תקופת הדחיה להלוואות אלו תהיה עד 6 חודשים, לבחירת הלקוח, באופן הבא:

 • לקוחות שכבר דחו את התשלומים לחלק מהתקופה, יוכלו להגיש בקשה נוספת עד לתאריך 31.12.20, לדחיית התשלומים עד לתקופה של 6 חודשים (ולמעשה להגיע במצטבר לדחייה של עד 9 חודשים), ובלבד שלא היו פיגורים בהלוואה נכון לתאריך 28.2.20.
 • לקוחות שטרם דחו את התשלומים, ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים. האמור יחול גם על לקוחות שבהלוואותיהן היו פיגורים בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

ניתן יהיה להגיש בקשות לדחיית תשלומים, לפי מתווה זה החל ממועד פרסום ההודעה ועד לתאריך 31.12.2020.

 

אשראי עסקי - הארכת תקופת הגשת בקשת הדחייה
בהתאם למתווה הקודם: ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי הלוואה, מסוג אשראי עסקי, עד לתאריך 31.12.20.

מתווה מורחב: לווה אשר נטל אשראי עסקי, ואשר טרם הגיש בקשה לדחיית תשלומים, או הגיש בקשה לתקופה חלקית, יוכל להגיש בקשה לדחיית תשלומים, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 31.12.20.

 

מתווה מורחב אל מול המתווה הקודם

  סוג המתווה  קבוצת לקוחות תקופת הדחייה מועד אחרון לבקשת הדחייה אופן פריסת התשלומים שיעור ריבית מקסימלי גביית עמלה
משכנתאות מתווה הקודם כל לווה* 6 חודשים 31/7/2020 פריסה על יתרת תקופת ההלוואה הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
משכנתאות מתווה מורחב

לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

הדחייה היא של הקרן והריבית, ללא שיקול דעת הבנק
לקוחות שדחו את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים, יוכלו לקבל דחייה נוספת עד לתאריך 31.12.2020.
- לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים, כאשר ניתן להגיש את הבקשה עד לתאריך 31.12.20
31/12/2020 פריסה על יתרת תקופת ההלוואה הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי צרכני - עד 100,000 ש"ח ** מתווה הקודם לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לתאריך 28.2.2020 דחייה לתקופה של 3 חודשים
ובנוסף, אופציה להארכה ב – 3 חודשים נוספים, בהתאם לשיקול דעת הבנק
31/7/2020 הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה*** הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי צרכני - עד 100,000 ש"ח ** מתווה מורחב בהתייחס לבקשת דחייה נוספת: לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לתאריך 28.2.2020.
בהתייחס לבקשת דחיה חדשה: לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה
לקוחות שכבר דחו את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים, יוכלו לקבל דחייה נוספת עד 31.12.20, ובלבד שלא היו פיגורים בהלוואה נכון לתאריך 28.2.20.
- לקוחות שטרם דחו את התשלומים, ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים. האמור יחול גם על לקוחות שבהלוואותיהן היו פיגורים בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה
31/12/2020 הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה*** הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי עסקי מתווה הקודם עסק עד מחזור פעילות שנתי של 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק 31/7/2020 הוספת התשלומים בסוף הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי עסקי מתווה מורחב

עסק עד מחזור פעילות שנתי של 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר.

ההלוואות נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.2.2020 במהלך שנה שקדמה למועד זה, וצפוי כי הוא יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר.

עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת  הבנק. 31/12/2020 תקופת ההלוואה*** הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה

הבהרות:
* ללווה שהיה בפיגור לפני 28.2.2020, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.
* לא כולל לווה שנמצא בהליך משפטי.
** לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.
*** אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק. במידת הצורך יוצעו פתרונות חליפיים למנגנון הפריסה.
**** שיעור הריבית - התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. חשוב להדגיש כי דחיית תשלום הלוואה כמוה כנטילת הלוואה חדשה, בגובה הסכום הנדחה.מתווה לדחיית תשלומי הלוואות על ידי חברות כרטיסי האשראי

  קבוצת לקוחות תקופת הדחייה מועד אחרון לבקשה לדחייה אופן פריסת התשלומים שיעור ריבית מקסימלי גביית עמלה
אשראי צרכני עד 100,000 ₪ * לקוחות המשלמים את ההלוואה כסדרה.
הדחייה תהיה של רכיב הקרן, ללא שיקול דעת החברה. החברה רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.
3 חודשים.
ובנוסף, אופציה להארכה של 3 חודשים נוספים (עד 6 חודשים במצטבר), בהתאם לשיקול דעת החברה

31.12.20

הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה** הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה המקורי הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי עסקי עסק עם מחזור פעילות שנתי של עד 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר.
ההלוואה נפרעה בצורה סדירה, וצפוי כי העסק יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר.
עד 3 חודשים, בהתאם לשיקול דעת החברה.

31.12.20

הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה** הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה המקורי הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלה

הבהרות:
*
לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.
**
אופן פריסת ההלוואה בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של החברה. במידת הצורך יוצעו פתרונות חליפיים למנגנון הפריסה.

 

מתווה מתאריך 23.6.2020

בעקבות מגפת הקורונה והשלכותיה על הכלכלה העולמית והמקומית בכלל ועל לקוחות הבנקים בפרט, בעלי עסקים  קטנים ומשקי בית רבים נקלעו לקשיים כלכליים שמתבטאים, בין היתר, בירידה משמעותית בהכנסות ולכן בקושי בהחזר ההלוואות שנטלו טרם פרוץ המגפה.

 

אופן הסיוע הנדרש למי שנפגע מהמשבר מתחלק לשני סוגים: משקי בית ועסקים שערב המשבר עמדו בהחזרי ההלוואות שלהם ושהפגיעה בהכנסתם צפויה להיות קצרת טווח, יכולים לצלוח את המשבר באמצעות סיוע תזרימי בדמות אשראי או דחייה של תשלומי הלוואות. ככל שהפגיעה בהכנסה היא ארוכת טווח, או שהעסק מצוי בסיכון גבוה ויש ספק לגבי יכולתו לעמוד בהחזר ההלוואה למשך זמן רב, אין מקום להגדלת האשראי, והסיוע יכול להינתן רק בדמות סיוע תקציבי של המדינה, או באשראי הניתן תוך ערבות ממשלתית גבוהה. הדבר נכון בפרט לגבי ענפים בסיכון גבוה.

 

לאור זאת, ועל מנת לסייע ללקוחות הבנקים שנזקקים לסיוע תזרימי כדי לצלוח את המשבר, ולאחר שנלמד הניסיון העולמי בתחום זה, גובש מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות, אשר צפוי לסייע בקשיים התזרימיים של משקי הבית והעסקים הקטנים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה (כהשלמה לכלים שהעמידה וצפויה להעמיד הממשלה).

 

המתווה מתייחס לדחייה של תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי), והוא מאפשר למשקי הבית ובעלי העסקים הקטנים לדחות את תשלומי ההלוואות באופן הבא:

 • משכנתאות- הדחייה תבוצע לתקופה של 6 חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
 • הלוואות צרכניות- הדחייה תבוצע לתקופה של 3 חודשים להלוואות שיתרתן לתשלום היא עד 100,000 ₪. בנוסף, ישנה אופציה (בהתאם לשיקול דעת הבנק) לדחייה נוספת של 3 חודשים להלוואות אלו.
 • הלוואות לעסקים קטנים- הדחייה תבוצע ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה, לתקופה של עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק.
 • עמלות- לא ייגבו עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
 • שיעור הריבית-  התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. חשוב להדגיש כי דחיית תשלום הלוואה כמוה כנטילת הלוואה חדשה, בגובה הסכום הנדחה.
 • אופן פריסת תשלומי ההלוואה- במשכנתאות פריסת התשלומים תהיה על פני כל יתרת תקופת ההלוואה, ובאשראי צרכני ועסקי התשלומים יידחו ככלל לסוף תקופת ההלוואה.
 • תקופת הגשת בקשת הדחייה- ניתן להגיש בקשה לבנק לדחיית תשלומי הלוואה, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 31.7.2020.

 

יובהר, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

יודגש, כי דחייה התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב שהלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכיוצ"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.

 

הבהרות

בישראל המתווה שאומץ מתייחס לשלוש קבוצות לקוחות / שלושה סוגי אשראי: צרכנים, משכנתאות, ועסקים קטנים, בעוד שבעולם חלק מההסדרים שגובשו התייחסו רק לקבוצה אחת. בנוסף, גם בעולם נקבעו התניות שונות בכל סוג דחייה (כפי שמוצג בנספח להלן).

* ללווה שהיה בפיגור לפני 28.2.2020, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.

 

 

קבוצת לקוחות

תקופת הדחייה

שיעור ריבית מקסימאלי

אופן פריסת התשלומים

משכנתאות

כל לווה *

6 חודשים

הריבית ההסכמית

פריסה על יתרת תקופת ההלוואה

אשראי צרכני עד 100,000 ₪ **

לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לתאריך 28.2.2020

3 חודשים. ובנוסף, אופציה להארכה עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת  הבנק

הריבית ההסכמית

הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה

***

אשראי עסקי

עסק עד מחזור פעילות שנתי של 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר.ההלוואות של העסק נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.2.2020 במהלך שנה שקדמה למועד זה, וצפוי כי הוא יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר

עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת  הבנק

הריבית ההסכמית

הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה

***

                                                         הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה

* לא כולל לווה שנמצא בהליך משפטי.

** לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

*** אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק. במידת הצורך יוצעו פתרונות חליפיים למנגנון הפריסה.

למידע נוסף בתחום זה