דחיית תשלומי הלוואות ללקוחות הבנקים

מתווה מעודכן מתאריך 13.7.2020

ביום 13.7.2020 הודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבת המתווה המקיף לדחיית תשלומי הלוואות להתמודדות עם הקשיים איתם משקי הבית והעסקים נאלצים להתמודד מדי יום ביומו.

 

משקי הבית והעסקים הקטנים עדיין מתמודדים עם ההשלכות הכלכליות של משבר וירוס הקורונה, הכוללות, בין היתר, ירידה בהכנסות ובהתאמה קושי בהחזר ההלוואות שנטלו טרם פרוץ המשבר. המתווה המורחב מטרתו לסייע ללקוחות אשר דחו את התשלומים בעבר ונדרשים לסיוע נוסף כדי לצלוח את התקופה הקשה, אך עליהם מוטלת גם האחריות להיערך לעמידה בתשלומיהם בהמשך. בנוסף, הוא נועד לסייע לציבור שהצליח עד כה לעמוד בהתחייבויותיו ולא דחה תשלומים, לדעת שיש באפשרותו לעשות כעת שימוש במתווה זה ולהקל על תזרים המזומנים במידת הצורך.

 

משכנתאות
בהתאם למתווה הקודם: במשכנתאות הדחייה תבוצע לתקופה של 6 חודשים, ללא שיקול דעת הבנק.

מתווה מורחב: תקופת הדחייה למשכנתאות תהיה באופן הבא:

 • לקוחות שדחו את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים, יוכלו לקבל דחייה נוספת עד לתאריך 31.12.2020.
 • לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים, כאשר יש להגיש את הבקשה עד לתאריך 30.10.20.


הלוואות צרכניות
בהתאם למתווה הקודם: בהלוואות צרכניות, אשר יתרתן לתשלום היא עד 100,000 ₪, הדחייה תבוצע לתקופה של 3 חודשים (עם אופציה בהתאם לשיקול דעת הבנק לדחייה נוספת של 3 חודשים).

מתווה מורחב: תקופת הדחיה להלוואות אלו תהיה עד 6 חודשים, לבחירת הלקוח, באופן הבא:

 • לקוחות שכבר דחו את התשלומים לחלק מהתקופה, יוכלו להגיש בקשה נוספת לדחיית התשלומים עד לתקופה של 6 חודשים במצטבר, ובלבד שלא היו פיגורים בהלוואה נכון לתאריך 28.2.20.
 • לקוחות שטרם דחו את התשלומים, ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים. האמור יחול גם על לקוחות שבהלוואותיהן היו פיגורים בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

ניתן יהיה להגיש בקשות לדחיית תשלומים, לפי מתווה זה החל ממועד פרסום ההודעה ועד לתאריך 30.10.2020.

 

אשראי עסקי - הארכת תקופת הגשת בקשת הדחייה
בהתאם למתווה הקודם: ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי הלוואה, מסוג אשראי עסקי, עד לתאריך 31.7.20.

מתווה מורחב: לווה אשר נטל אשראי עסקי, ואשר טרם הגיש בקשה לדחיית תשלומים, או הגיש בקשה לתקופה חלקית, יוכל להגיש בקשה לדחיית תשלומים, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 30.10.20.

 

מתווה מורחב אל מול המתווה הקודם

  סוג המתווה  קבוצת לקוחות תקופת הדחייה מועד אחרון לבקשת הדחייה אופן פריסת התשלומים שיעור ריבית מקסימלי גביית עמלה
משכנתאות מתווה הקודם כל לווה* 6 חודשים 31/7/2020 פריסה על יתרת תקופת ההלוואה הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
משכנתאות מתווה מורחב כל לווה* לקוחות שדחו את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים, יוכלו לקבל דחייה נוספת עד לתאריך 31.12.2020.
- לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים, כאשר ניתן להגיש את הבקשה עד לתאריך 30.10.20
30/10/2020 פריסה על יתרת תקופת ההלוואה הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי צרכני - עד 100,000 ש"ח ** מתווה הקודם לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לתאריך 28.2.2020 דחייה לתקופה של 3 חודשים
ובנוסף, אופציה להארכה ב – 3 חודשים נוספים, בהתאם לשיקול דעת הבנק
31/7/2020 הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה*** הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי צרכני - עד 100,000 ש"ח ** מתווה מורחב בהתייחס לבקשת דחייה נוספת: לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לתאריך 28.2.2020.
בהתייחס לבקשת דחיה חדשה: לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה
לקוחות שכבר דחו את התשלומים לחלק מהתקופה, יוכלו להגיש בקשה נוספת לדחיית התשלומים עד לתקופה של 6 חודשים במצטבר, ללא שיקול דעת הבנק, ובלבד שלא היו פיגורים בהלוואה נכון לתאריך 28.2.20.
- לקוחות שטרם דחו את התשלומים, ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים, ללא שיקול דעת הבנק. האמור יחול גם על לקוחות שבהלוואותיהן היו פיגורים בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה
30/10/2020 הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה*** הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי עסקי מתווה הקודם עסק עד מחזור פעילות שנתי של 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק 31/7/2020 הוספת התשלומים בסוף הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי עסקי מתווה מורחב ההלוואות נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.2.2020 במהלך שנה שקדמה למועד זה, וצפוי כי הוא יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר   30/10/2020 תקופת ההלוואה*** הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה

הבהרות:
* ללווה שהיה בפיגור לפני 28.2.2020, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.
* לא כולל לווה שנמצא בהליך משפטי.
** לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.
*** אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק. במידת הצורך יוצעו פתרונות חליפיים למנגנון הפריסה.
**** שיעור הריבית - התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. חשוב להדגיש כי דחיית תשלום הלוואה כמוה כנטילת הלוואה חדשה, בגובה הסכום הנדחה.

 

מתווה מתאריך 23.6.2020

בעקבות מגפת הקורונה והשלכותיה על הכלכלה העולמית והמקומית בכלל ועל לקוחות הבנקים בפרט, בעלי עסקים  קטנים ומשקי בית רבים נקלעו לקשיים כלכליים שמתבטאים, בין היתר, בירידה משמעותית בהכנסות ולכן בקושי בהחזר ההלוואות שנטלו טרם פרוץ המגפה.

 

אופן הסיוע הנדרש למי שנפגע מהמשבר מתחלק לשני סוגים: משקי בית ועסקים שערב המשבר עמדו בהחזרי ההלוואות שלהם ושהפגיעה בהכנסתם צפויה להיות קצרת טווח, יכולים לצלוח את המשבר באמצעות סיוע תזרימי בדמות אשראי או דחייה של תשלומי הלוואות. ככל שהפגיעה בהכנסה היא ארוכת טווח, או שהעסק מצוי בסיכון גבוה ויש ספק לגבי יכולתו לעמוד בהחזר ההלוואה למשך זמן רב, אין מקום להגדלת האשראי, והסיוע יכול להינתן רק בדמות סיוע תקציבי של המדינה, או באשראי הניתן תוך ערבות ממשלתית גבוהה. הדבר נכון בפרט לגבי ענפים בסיכון גבוה.

 

לאור זאת, ועל מנת לסייע ללקוחות הבנקים שנזקקים לסיוע תזרימי כדי לצלוח את המשבר, ולאחר שנלמד הניסיון העולמי בתחום זה, גובש מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות, אשר צפוי לסייע בקשיים התזרימיים של משקי הבית והעסקים הקטנים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה (כהשלמה לכלים שהעמידה וצפויה להעמיד הממשלה).

 

המתווה מתייחס לדחייה של תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי), והוא מאפשר למשקי הבית ובעלי העסקים הקטנים לדחות את תשלומי ההלוואות באופן הבא:

 • משכנתאות- הדחייה תבוצע לתקופה של 6 חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
 • הלוואות צרכניות- הדחייה תבוצע לתקופה של 3 חודשים להלוואות שיתרתן לתשלום היא עד 100,000 ₪. בנוסף, ישנה אופציה (בהתאם לשיקול דעת הבנק) לדחייה נוספת של 3 חודשים להלוואות אלו.
 • הלוואות לעסקים קטנים- הדחייה תבוצע ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה, לתקופה של עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק.
 • עמלות- לא ייגבו עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
 • שיעור הריבית-  התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. חשוב להדגיש כי דחיית תשלום הלוואה כמוה כנטילת הלוואה חדשה, בגובה הסכום הנדחה.
 • אופן פריסת תשלומי ההלוואה- במשכנתאות פריסת התשלומים תהיה על פני כל יתרת תקופת ההלוואה, ובאשראי צרכני ועסקי התשלומים יידחו ככלל לסוף תקופת ההלוואה.
 • תקופת הגשת בקשת הדחייה- ניתן להגיש בקשה לבנק לדחיית תשלומי הלוואה, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 31.7.2020.

 

יובהר, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

יודגש, כי דחייה התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב שהלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכיוצ"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.

 

הבהרות

בישראל המתווה שאומץ מתייחס לשלוש קבוצות לקוחות / שלושה סוגי אשראי: צרכנים, משכנתאות, ועסקים קטנים, בעוד שבעולם חלק מההסדרים שגובשו התייחסו רק לקבוצה אחת. בנוסף, גם בעולם נקבעו התניות שונות בכל סוג דחייה (כפי שמוצג בנספח להלן).

* ללווה שהיה בפיגור לפני 28.2.2020, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.

 

 

קבוצת לקוחות

תקופת הדחייה

שיעור ריבית מקסימאלי

אופן פריסת התשלומים

משכנתאות

כל לווה *

6 חודשים

הריבית ההסכמית

פריסה על יתרת תקופת ההלוואה

אשראי צרכני עד 100,000 ₪ **

לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לתאריך 28.2.2020

3 חודשים. ובנוסף, אופציה להארכה עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת  הבנק

הריבית ההסכמית

הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה

***

אשראי עסקי

עסק עד מחזור פעילות שנתי של 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר.ההלוואות של העסק נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.2.2020 במהלך שנה שקדמה למועד זה, וצפוי כי הוא יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר

עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת  הבנק

הריבית ההסכמית

הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה

***

                                                         הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה

* לא כולל לווה שנמצא בהליך משפטי.

** לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

*** אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק. במידת הצורך יוצעו פתרונות חליפיים למנגנון הפריסה.

למידע נוסף בתחום זה