מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה חמישית)

שירות זה מאפשר לעוסקים עם מחזור פעילות של 18,000 ועד 400 מיליון ₪, בשנת 2019 אשר נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה, להגיש בקשה למענק ייחודי, שמטרתו לסייע בהוצאות הקבועות של העוסק שלא נחסכו, על אף הירידה בהיקף הפעילות של העסק, כגון: שכירות, חשמל, מים וכדומה.


במסגרת הפעימה הנוכחית, ובפעימות הבאות, יינתן מענק מדי חודשיים ל'עסקים הזכאים' בגובה מקסימלי של עד 500 אלף ₪, בשבעה תשלומים עד לסוף חודש יוני 2021.

חישוב המענק מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות, בהתייחס למקדם השתתפות בהוצאות קבועות בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב.


השירות ניתן ללא עלות! המענק ישולם לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה לאחר שינוכו ממנו מקדמה ששולמה, ניכוי מס במקור ועיקולים.

 

תנאים לזכאות למענק:

חברה או שותפות בעלת מחזור עסקאות שנתי של מעל 18 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪, אשר חוותה ירידה של 40% לפחות במחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני 2020 , בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019, להלן:

 • עסקים עם מחזור בין 18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪ בשנת 2019 - הפגיעה במחזור העסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019 עולה על 40%.
 • עסקים עם מחזור בין 100 מיליון ₪ ועד 200 מיליון ₪ בשנת 2019 - הפגיעה במחזור העסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019 עולה על 60%.
 • עסקים עם מחזור בין 200 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ בשנת 2019 - הפגיעה במחזור העסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019 עולה על 80%.


גובה המענק:

 • חברה או שותפות שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 הוא עד 100 אלף ₪ - זכאית מענק של 3,000 ₪.
 • חברה או שותפות שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 עולה על 100 אלף ₪ ועד 200 אלף ₪ - זכאית למענק של 4,000 ₪.
 • חברה או שותפות שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 עולה על 200 אלף ₪ ועד 300 אלף ₪ - זכאית למענק של 6,000 ₪.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 300 אלף ₪ - סכום המענק המקסימלי לתקופה הוא עד 500,000 ₪.
 • עבור עסק שהחל לפעול לאחר התקופה המקבילה לתקופת המענק המבוקשת אך לא יאוחר מ- 31/12/2019, ההשוואה תעשה למחזור עסקאות ממוצע שיחושב מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד ל-29 בפברואר 2020, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2.

 

נוסחת חישוב המענק:

(מחזור מאי-יוני 2019 ) x (מקדם ירידה במחזור) x (מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות)

 

לסימולטור חישוב גובה המענק - לחץ כאן

 

עסק חדש:

חברה או שותפות שהחלה את פעילותה החל מיום 01 ינואר 2020 ועד 29 פברואר 2020, זכאית למענק אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • מחזור עסקאותיה בשנת 2020 הוא מעל 18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪.
 • מחזור עסקאותיה בחודשים ינואר-פברואר 2020 עולה על 1,500 ₪.
 • מחזור עסקאותיה בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיה בחודשים ינואר ופברואר 2020, כלומר ישנה ירידה במחזור.
 • סכום המענק לחברה או שותפות שהחלה את פעילותה בשנת 2020, יהיה 4,000 ₪ לתקופה.
 • העסק הגיש את כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח הנדרשים לצורך חישוב המענק.
 • לגבי עוסקים החייבים בניהול פנקסים, הפנקסים נוהלו והם קבילים.

 

עוסק המדווח את עסקאותיו יחד עם עוסק אחר:

העוסק יצרף לבקשתו המקוונת אישור רואה חשבון/יועץ מס המאשר את הנתונים הבאים:

 • המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק הרלוונטית:
  1. שנת 2020: מאי-יוני / יולי-אוגוסט / ספטמבר-אוקטובר / נובמבר-דצמבר 
  2. שנת 2021: ינואר-פברואר / מרץ-אפריל / מאי-יוני
 •  סך התשומות השוטפות לשנת 2019.
 • מחזור העסקאות לשנת 2019.

 

מלכ"ר זכאי:
יצרף לבקשתו המקוונת אישור רואה חשבון/יועץ מס המאשר את הנתונים הבאים:

 • המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק ממכירת שירותים או מוצרים.
 • סך התשומות השוטפות ממכירת שירותים או מוצרים לשנת 2019. אם עדיין לא הוגש הדוח לשנת 2019, ניתן להסתמך על תשומות של 2018.
 • מחזור העסקאות ממכירת שירותים או מוצרים לשנת 2019. אם עדיין לא הוגש הדוח לשנת 2019 ניתן להסתמך על מחזור העסקאות לשנת 2018.
 • דו"ח כספי לשנת 2019. אם עדיין לא הוגש הדוח לשנת 2019 ניתן להסתמך על הדוח לשנת 2018.

 

עסק הרשום בעיר אילת:
יצרף לתביעתו המקוונת את המסמכים הבאים:

 • עוסקים באילת שלא מדווחים על מקדמות למס הכנסה, והמחזור השנתי לשנת 2019 הוא בין 300,000 ל- 1,500,000 ש"ח – יידרשו להציג אישור רו"ח/יועץ מס על נתוני המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק.
 • מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות יהיה בשיעור קבוע של 30%.
 • עוסקים באילת שלא מדווחים על מקדמות למס הכנסה, בעלי מחזור שנתי בשנת 2019 שנע בין 1,500,000 ש"ח לבין 400,000,000 ₪, יידרשו להציג אישור רו"ח/יועץ מס על נתוני המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק וכן דו"ח רווח והפסד לצורך חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.
 • עוסקים שמחזור העסקאות שלהם נע בין 1,500,000 לבין 400,000,000 ₪ המדווחים על מקדמות למס הכנסה, יידרשו להציג דוח רווח והפסד עבור שנת 2019 בלבד לצורך חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.. אם עדיין לא הוגש הדוח לשנת 2019 ניתן להסתמך על דוח 2018.

 

חוב מס ועיקולים:
זכות למענק ולמקדמה לפי חוק זה לעוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ₪ בשנת 2019 אינה ניתנת להעברה, לשעבוד ולעיקול אלא לשם תשלום מזונות לפי פס"ד של בית משפט.

 

איך מגישים את הבקשה?
עצמאים יגישו את התביעה דרך האזור האישי של רשות המסים. חברות ושותפויות שאין ברשותם כרטיס חכם ייגשו דרך אתר רשות המסים.
התביעה תוגש בטופס מקוון באתר רשות המסים ותכלול את מלא הפרטים הדרושים, לשם בחינת עמידתו של התובע בתנאי הזכאות ולשם תשלום המענק.
ככל שיידרשו מסמכים לצורך בדיקת תנאי הזכאות ותשלום המענק, רשאית רשות המסים לבקשם ומגיש התביעה יהיה מחויב להמציאם בתוך זמן סביר.
לאחר הזדהות וכניסה לאזור האישי, ניתן יהיה להיכנס לאזור הייעודי למענק זה, תחת הכותרת "מענק לעסקים-הוצאות קבועות".
למידע ונוסף וכניסה לאיזור האישי באתר רשות המיסים - לחצו כאן.

 

לתשומת ליבכם:

 • יש להגיש את התביעה עבור מאי-יוני 2020 החל מה-11.8.2020 ועד 16.11.2020.
 • לגבי תקופות הזכאות הבאות, תתאפשר הגשת תביעה החל מ-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלוונטית למשך 90 יום.

 

משך הזמן לקבלת השרות:

ככל שהתביעה הוגשה במלואה ובהתאם להנחיות, זמן הטיפול יהיה כמפורט:

 • עוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ₪ - 14 ימים ממועד הגשת התביעה.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו מעל 300 אלף ₪ - 100 ימים ממועד הגשת התביעה. תשלום מקדמות.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו עד 1.5 מיליון ₪ ועברו 14 ימים ממועד הגשת התביעה - תועבר לעוסק מקדמה בסך של 40% מסכום המענק המגיע לעוסק להנחת דעתו של המנהל.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו עד 1.5 מיליון ₪ ועברו 21 ימים ממועד הגשת התביעה - תועבר לעוסק מקדמה נוספת בסך של 20% מסכום המענק המגיע לעוסק להנחת דעתו של המנהל.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו מעל 1.5 מיליון ₪ ועברו 21 ימים ממועד הגשת התביעה - תועבר לעוסק מקדמה בסך של 40% מסכום המענק המגיע לעוסק להנחת דעתו של המנהל.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו מעל 1.5 מיליון ₪ ועברו 28 ימים ממועד הגשת התביעה - תועבר לעוסק מקדמה נוספת בסך של 20% מסכום המענק המגיע לעוסק להנחת דעתו של המנהל, אך לא יותר מ- 300,000 ₪, עד להשלמת הטיפול בבקשה.

 

לפרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל: 03-5631010, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il,  liran@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה