הנחיות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן השתלמות

בהתאם לתכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021", אשר אושרה ע"י הכנסת בתאריך: 28.7.20, אנו מבקשים להביא לתשומת לבכם את הטפסים להגשה והפרטים הנוספים בדבר פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות.


משיכת כספים בפטור ממס: נקבע כי בתקופה בין ה- 10 באוגוסט 2020 ועד לתאריך ה- 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות, בפטור ממס, וזאת במידה וטרם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון. לגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה, יהיה רשאי למשוך כספים מקרן השתלמות, בפטור ממס, במידה וטרם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון.
סך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא תעלה על 7,500 ש"ח בחודש ובהתקיימותם של לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:

  • מתאריך 1 במרץ 2020, ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מקרן ההשתלמות, העובד או בת זוגו, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.
  • ההכנסה החודשית הממוצעת של העובד או בת זוגו פחתה ביחס להכנסה החודשית הממוצעת מתאריך 1 במרץ 2020, ועד סוף החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, בהשוואה לחודש המקביל בשנת 2019.


שמירת הוותק ביחס לכספים הנותרים: משיכה זו לא תחשב כמשיכה בפטור ממס במידה וחשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד. כל זאת על מנת למנוע פגיעה בוותק של כספי העובד או העצמאי ביחס לכספים שיוותרו בקרן ולא יימשכו על ידו. תקנה זו כוללת גם חשבון בקרן של עובד עצמאי.


החלת תקנות ניכוי במקור: עוד נקבע כי משיכת כספים בהתאם להוראת השעה תחשב כמשיכה בפטור ממס וזאת ביחס לתקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות). יודגש כי הפטור ממס על פי הוראת השעה אינו חל על משיכת כספים מקרן השתלמות שמקורם בריבית ורווחים שנובעים מהפקדה שאינה מוטבת, אשר לגביהם תנכה קרן ההשתלמות מס בשיעור 25%.

 

הוראות לעניין תשלום סכומים לעמית בהתאם להוראת השעה ללא ניכוי מס במקור:

  • עמית המבקש למשוך כספים בהתאם להוראת השעה יגיש לקרן ההשתלמות בקשה על גבי טופס ייעודי שיופק על ידי הקרן (קישור לטופס מטה).
  • טופס הבקשה יכלול חלק המתייחס להצהרת העמית באשר להתקיימות אחד או יותר מהתנאים המפורטים ב"הצהרת העמית" (קישור לטופס מטה).
  • נוסח מחייב של הצהרת העמית מצ"ב כנספח א' למסמך (קישור לטופס מטה).
  • למען הסר ספק, הבקשות יוגשו ויטופלו על ידי קרן ההשתלמות ולא על ידי פקיד
    השומה.

הוראות ביחס לאופן משיכת הכספים: בתיאום עם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לצורך מיצוי הפטור ממס שהוסדר בהוראת השעה, הוחלט כי טופס הבקשה יכלול התייחסות לאופן משיכת הכספים על ידי העמית, כך שקרן ההשתלמות תשלם לעמית כספים מרכיב חשבון קרן השתלמות שמקורו בתשלומי ההפקדה המוטבת בלבד, אלא אם ביקש העמית אחרת.

הוראות אלו תקפות עד ליום 9.2.2021.

לפרטים נוספים וקבלת טפסי הבקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות – לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה