הארכת המועד להוצאת חשבונית עבור מענק השתתפות בהוצאות קבועות

ועדת הכספים (22.6.2020) אישרה פה אחד את בקשת שר האוצר, ישראל כ"ץ ורשות המסים לתקן את תקנה 3 לתקנות מע"מ, כך שיקבע כי מענק הסיוע לעסקים בשל השתתפות בהוצאות קבועות, לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק הזכאי למענק ולכן לא יחול לגביו מע"מ.

 

החלטת הממשלה 5015 מתאריך 24.4.2020 העניקה מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה. וסעיף 12 (א) לחוק מע"מ קובע, כי "תרומה תמיכה או סיוע אחר (להלן -תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו".

 

עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק, יהיו רשאים לפעול לפי סעיף 23 א. להוראות מס הכנסה, (ניהול פנקסי חשבונות) ולהוציא הודעת זיכוי ולדווח בדו"ח תקופתי בהתאם.

למידע נוסף בתחום זה