פטור מתשלום ארנונה לעסקים ל 3 חודשים

הרשויות המקומיות מחוייבות להעניק 3 חודשי פטור מתשלום הארנונה לעסקים, עם זאת הרשות תוכל לבחור במסלול של מתן הנחה של 25% כולל לשנת 2020.

 

התקנות לא יחולו על נכסים אלו:


מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי כהגדרתם בתקנות ארנונה כללית, בנק, חברת ביטוח, מערכת סולארית שממוקדמת על גג נכס, וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית, מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקוני מוצרי תקשורת ומחשבים, נכס שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה, או מוסד להשכלה גבוהה, נכס בבעלות המדינה, גופים מתוקצבים או תאגידי בריאות, חברה ממשלתית, תאגידי מים וביוב, בנין שנהרס או במידה ואינו ראוי לשימוש, בנין ריק שאין משתמשים בו, נכס אחר (ראו הערה למטה).

 

זכאות ההנחה:


מחזיק הנכס זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה שהוטלה על הנכס מ 1.3.2020 עד 31.5.2020.
לחליפין: המועצה רשאית. תוך 10 ימים עד תאריך 1.5.2020, להחליט כי במקום פטור של 3 חודשים בתשלומי הארנונה, היא תתן את אותו סכום כהנחה של 25% מסכום הארנונה הכללית לשנת 2020. בכל מקרה על המועצה לפרסם את החלטתה ולהביא לידיעת המגזר העסקי.

מחזיק בנכס אחר - יהיה זכאי להנחה רק באישור גזבר הרשות המקומית, לאחר קבלת חוות דעת של היועץ המשפטי של הרשות שתקבע כי הפעילות בגינה הנכס מסווג כסוג אחר, מנויה בשימוש המפורט בתקנות הגבלת המפעילות.

מי שאינו מוחרג מההנחה - זכאי להנחה/פטור של 100% מתשלום ארנונה ל 3 חודשים. ההנחה אמורה להיות אוטומטית, למעט במקרה של נכס אחר. 

 

קישור לתקנות הסדרים במשק המדינה(הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), 21.4.2020

למידע נוסף בתחום זה