הקלות וסיוע למלכ"רים לאור התפשטות נגיף הקורונה

במסגרת ההתמודדות הלאומית עם התפשטות נגיף הקורונה, מפרסם אגף החשב הכללי במשרד האוצר הנחיות וצעדים שונים לטווח הזמן המידי במטרה להקל ולסייע לארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית בעת הזו

 

הקרן להלוואות בערבות מדינה

בקרן מסלול סיוע מיוחד להתמודדות עם השפעת נגיף הקורונה, המאפשר לקיחת אשראי בלבד מגובה ההלוואה ומתן 10% להון חוזר בתנאים נוחים, תוך העמדת פיקדון בשיעור של ערבות אישית או ערבות של צד ג' על מלוא סכום ההלוואה.

פרטים והסבר על אופן הגשת בקשה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן להלוואות בערבות מדינה.


מקדמות לתשלומי תמיכות לשנת 2020

ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות אישרה עד כה מקדמות בסכום של כ- 500 מיליון ש"ח ליותר מ- 2,000 מוסדות ציבור.
נתונים אודות מוסדות הציבור להם אושרה מקדמה על-חשבון כספי התמיכה ניתן למצוא באתר פרסום התמיכות הממשלתי.

 

הקפאת ביקורות במוסדות ציבור

מערך הביקורת המרכזי על מוסדות ציבור באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר הורה על הקפאת הביקורות הנערכות במוסדות ציבור הנתמכים מתקציב המדינה במטרה להקל על העומס המוטל עליהם בזמנים אלו. הודעה על כך תימסר באופן ישיר למוסדות הציבור הרלוונטיים.

 

אישור חריגה מהשיעור המרבי להוצאות הנהלה וכלליות ומשיעור הגירעון המרבי

לאור השלכות התפשטות נגיף הקורונה על היקפי פעילות מוסדות הציבור, יקבעו כללים לפיהם תאושר חריגה מהמגבלה כאמור.
הנוהל לתמיכות מתקציב המדינה יתוקן בהתאם ונוסח מעודכן יפורסם לציבור. למסמך המלא באתר החשב הכללי לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה