השיקים חזרו? תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף - 2020

הממשלה אישרה (22.3.20) תקנות שעת חירום שימנעו הקפאת חשבונות של לקוחות שהשיקים שלהם חזרו, בעקבות המצב הכלכלי שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה. את התקנות קידם היועץ המשפטי לממשלה, כצעד נוסף שנועד להקל על הציבור בתקופת החירום, במטרה להפחית את הפגיעה בלקוחות ובמשק ולאפשר את המשך ההתנהלות הכלכלית

תקנות שעת חירום שאושרו היום קובעות, כי לאחר שהקורונה הוכרזה כמחלה מדבקת מסוכנת, המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, תוכל לעשות שימוש בסמכותה ולהשעות הגבלה של חשבון. המפקחת תהיה רשאית למנוע הגבלה גם ביחס לשיקים שחזרו כבר.

התקנות יאפשרו את המשך השימוש בשיקים, שהם אמצעי תשלום חיוני, ובכך יתאפשר המשך המסחר. לצד אלו, אי-הגבלת החשבון, לאור התפשטות הנגיף, תאפשר לאותם לקוחות להמשיך לנהל את עסקיהם ולהשתקם, עם מיגור המגיפה, בצורה פשוטה יותר.

מצ"ב תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף - 2020


כמו כן, המפקחת על הבנקים פרסמה (23.3.2020) הנחייה כי תאגיד בנקאי ובנק הדואר ישהו הגבלה של חשבון ובעליו בשל שיקים שסורבו מחמת אין כיסוי מספיק כמוגדר בחוק שיקים ללא כיסוי, החל מיום 04במרץ ,2020ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. רצ"ב ההנחייה. 

 

למידע נוסף בתחום זה