המפקחת על הבנקים פרסמה הקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים האמצעות הטלפון, במענה למשבר נגיף הקורונה

משבר הקורונה יצר צורך לאפשר ללקוחות לבצע פעולות בנקאיות נרחבות מבלי להגיע לסניפי הבנקים, זאת בכדי לשמור על בריאות הציבור ובריאותם של עובדי הבנקים.


עבור הלקוחות המתקשים לעשות שימוש באמצעים הדיגיטליים כגון אפליקציה או אתר האינטרנט של הבנק, הערוץ הטלפוני הפך להיות הערוץ העיקרי בו הם יכולים לקבל את מרבית השירותים הבנקאיים. בתקופה מאתגרת זו נתקלים התאגידים הבנקאים בקושי לקיים שגרת עבודה במוקדים הטלפונים.

 

בין היתר נאלצים התאגידים הבנקאים לבזר את המוקדים הטלפונים, במטרה להגן על עובדיהם מהדבקות בנגיף, ואגב כך נתקלים בקשיים להקליט את השיחות הנערכות בינם לבין לקוחותיהם.

 

בנושא "סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם" מאפשר כריתת הסכם בנקאות בתקשורת, וכן כריתת הסכם הוראות טלפוניות, באמצעות שיחה מוקלטת. ,דורש כי למכתב בנושא "שיווק יזום של הלוואות קמעונאיות", סעיף "שיחות טלפוניות לשיווק אשראי ללקוחות קמעונאיים, בין אם שיחות יזומות ובין אגב טיפול בעניינים אחרים של הלקוח, יוקלטו."

 

עם זאת, לאור הקושי, ככל שלא יתאפשר לתאגיד בנקאי להקליט שיחות כאמור יש לקבוע הליכי תיעוד חלופיים. כמו כן, במהלך תקופה זו, ניתן יהיה לכרות הסכמים למתן אשראי (למעט הלוואה לדיור כהגדרתה) גם באמצעות קבלת הסכמת הלקוח בטלפון. גם כאן, ככל שלא בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר451 יתאפשר להקליט שיחות יש לקבוע הליכי תיעוד חלופיים. הקלה זו תיכנס לתוקף במועד פרסומה ועד ליום 30.9.2020 במידת הצורך בנק ישראל יאריך את תוקף ההקלה בהתאם להתפתחויות.

 

מצ"ב מכתב מטעם פיקוח הבנקים

למידע נוסף בתחום זה