ממצאי בחינת בקשה לקביעת היטל היצף נפרד ליצואן חדש- Hascelik Kablo San. Tic. A.S והזמנה לדיון הועדה המייעצת

בתאריך 8.7.19 הגישה חברת Hascelik Kablo San. Tic. A.S בקשה לקביעת היטל היצף בנפרד ליצואן חדש- קישור למידע נוסף

מועד העברת ממצאי הבחינה לוועדה המייעצת לשר הכלכלה והתעשייה הוארך ע"י דני טל, הממונה על היטלי סחר ומנהל מינהל היבוא עד ליום 08.03.2020- קישור למידע נוסף

משרד הכלכלה פרסם ב-23.2.2020 את דו"ח ביקור אימות שנערך בטורקיה בחברת Hascelik Kablo- במסגרת בקשת חברת Hascelik Kablo לקביעת היטל היצף בנפרד ליצואן חדש- קישור למידע נוסף

כעת, מפרסם דני טל את עיקרי הממצאים לפיהם לא התקיים יבוא בהיצף מצד חברת Hascelik Kablo San. Tic. A.S. בהתאם לסעיף 32ט לחוק, צד מיודע ראשי להגיש לוועדה המייעצת, בתוך 14 ימים מקבלת הממצאים, את טענותיו בכתב, וכן לבקש להשמיע לפניה בעל פה את טענותיו כפי שהוגשו בכתב, ובלבד שלא יוגשו לוועדה ראיות או טענות חדשות שלא הוגשו לממונה בהמלך החקירה, אלא אם תאשר זאת הוועדה מטעמים מיוחדים שיירשמו. לפכיך מועבר לצדדים העתק גלוי ממצאי הבדיקה, בצירוף הודעה על זכות השימוע כאמור לעיל והזמנה להעביר למרכז הוועדה המייעצת, טענות ו/או בקשה לשימוע בעל פה כאמור. קישור להודעה המלאה 

קישור לעותק גלוי של הממצאים הסופיים

להלן הודעתו של משה ילמה, מרכז הוועדה המייעצת להיטלי סחר: הוועדה המייעצת להיטלי סחר בראשות עו"ד דוד וינצקי תתכנס ביום ה', 2.4.2020, הנכם מוזמנים לשעה 12:00 במשרד הכלכלה והתעשייה, רח' בנק ישראל 7, ירושלים אולם הרצאות בניין ג'נרי 2, כדי לדון בממצאי הבחינה הנדונה. נא אשרו השתתפותכם לא יאוחר מיום 22.3.2020. קישור להודעה המלאה

 

למידע נוסף בתחום זה