משרד הכלכלה פרסם טיוטה להערות הציבור בדבר הקדמת ההחלה הדרגתית של פתיחת התחרות ביבוא טובין

בהמשך לעדכונים קודמים על הרפורמה בתקינה ופתיחת בדיקות היבוא לתחרות, משרד הכלכלה פרסם את ההודעה הבאה:

הממונה על התקינה מבקש את הערות הציבור בדבר הכוונה להקדים את ההחלה ההדרגתית של פתיחת בדיקות היבוא לתחרות על סוגי טובין מסוימים.

לצפייה בהודעת משרד הכלכלה והתעשייה

קישור למסמך שיצא להערות המפרט את התקנים שיש כוונה לפתוח לתחרות בתאריך 7.10.2018

בהתאם לצו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו 2018) (החלה הדרגתית של סעיף 46 לחוק) התשע"ח – 2018, מפרסם הממונה על התקינה טיוטה בדבר הכוונה להקדים את ההחלה ההדרגתית של פתיחת בדיקות היבוא לתחרות על סוגי טובין מסוימים.

בעלי עניין נקראים להגיש הערות בנוגע לטיוטה. 

את ההערות ניתן לשלוח עד תאריך ה - 20 בספטמבר 2018, לדואר אלקטרוני בכתובת: rotem.mishli@economy.gov.il

 

למידע נוסף בתחום זה