הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים

לאחרונה פורסמו הודעות ברשומות על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי בהן הוכרזו כתקנים ישראליים התקנים הבאים:

ת"י 26 חלק 7 - בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות של בטן קשוי.

ת"י 30 חלק 3 - משאבות רוטודינמיות: יעילות מינימלית נדרשת בעבור משאבות מים רוטודינמיות.

ת"י 896 חלק 1 - מוספים לבטון, למלט ולדיס: מוספים לבטון דרישות כלליות.

ת"י 896 חלק 2 - מוספים לבטון, למלט ולדיס: מוספים לבטון - הגדרות, דרישות, התאמה, סימון ותיווי.

ת"י 1139 חלק 1 - פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי.

ת"י 1476 חלק 1 - בדיקות אטימות במעטפת הבניין לחדירת מים: גגות שוחים ומרפסת (ג"ת מס' 1).

ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה.

ת"י 5281 חלק 9.2 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי תעשייה קיימים.

ת"י 5412 חלק 3 - מבנים יבילים ארעיים: מבני ציבור.

ת"י 6316 - שירותי רפואה תעסוקתית - דרישות למערכות ניהול איכות.

ת"י 10535 - מתקני הרמה להעברת אנשים עם מוגבלות - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 2000(חלקים 10,5,4,3,2,1) - טכנולוגיית המידע - ניהול שירות...

ת"י 21927 חלק 2 - מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות למנגנון לפתחי שחרור טבעי של עשן וחום.

ת"י 61851 חלק 1 - מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: דרישות כלליות.

ת"י 62035 - נורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) - דרישות בטיחות.

למידע נוסף בתחום זה