משרד התקשורת מפרסם להערות הציבור תיקונים בפקודת הטלגרף המאסדרת את השימוש בתדרי התקשורת ורישוי פעולות במכשירים אלחוטיים בישראל

הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד 10.1.2023

פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן – הפקודה), מסדירה את השימוש במשאב הציבורי של הספקטרום האלקטרומגנטי בישראל בתחום התדרים המשמש לתקשורת, את דרכי ניהולו בידי ועדת התדרים באמצעות הועדה של תדרי רדיו והקצאתם, ואסדרה בצורה של רישוי פעולות במכשירים אלחוטיים. הספקטרום האלקטרומגנטי הוא הטווח המלא של גלי קרינה אלקטרומגנטית (שדות חשמליים ומגנטיים המתפשטים באוויר) ובהם גלי רדיו, גלי מיקרו, קרני אור, קרני רנטגן. תחום תדרי הרדיו הוא תחום בספקטרום האלקטרומגנטי המשמש לתקשורת ובו ניתן לשדר, להעביר ולקלוט אותות שונים.

 

בשנת 2018, כחלק מחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 תוקנה הפקודה באופן יסודי ועוגנו בה בין היתר הסדרים מפורטים בדבר רישוי מכשירים אלחוטיים. מאז משרד התקשורת צבר ניסיון ביישום האסדרה, ומצא כי נדרשות התאמות ותיקונים שונים בפקודה למתן מענה לצרכים שונים שעלו במהלך יישום האסדרה.

כך למשל, בנוגע להסדרי יבוא הפקודה קובעת כברירת מחדל חובת רישוי לעניין פעולות מסוימות במכשיר אלחוטי, ובכלל כך הפעלה, החזקה, התקנה, ייצור וסחר, וכן חלופות רגולטוריות כגון מתן "אישור התאמה" תקופתי לייבואן המבקש לייבא מכשירים אלחוטיים שביחס אליהם נקבע פטור מחובת רישוי. מאז התיקון בשנת 2018 מוסדרים בפרק ג' לפקודה ובתקנות שנקבעו מכוחו שלושה מסלולים רגולטורים שעניינם רישיון, אישור התאמה ופטור.

 

כמה מהתיקונים המתפרסמים כעת להערות הציבור באים בהשלמה או כתיקון של הסדרים שנקבעו בשנת 2018, ונובעים מהניסיון ומהלקחים ביישום הוראות הפקודה שנצברו מאז:

  • לעניין ועדת התדרים, מוצע להקנות לה סמכות לדרוש מידע לשם ביצוע תפקידיה לפי הפקודה.
  • מוצע לעגן בהסדר פרטני את סמכות הוועדה להקצות תדרים באופן זמני ומהיר ביחס למצבים מיוחדים ואירועי חירום מוגבלים בזמן.
  • מוצע להרחיב את היכולת של הוועדה לאצול את סמכותה להקצות תדרים לחבר השני בוועדה העובד במשרד התקשורת, ולעובדים נוספים של המשרד שעוסקים בתחום רישוי והקצאת תדרים וכל זאת כדי להביא ליעילות ולשיפור השירות לציבור.
  • מוצע להרחיב ולהוסיף עילות להטלת עיצום כספי, לפי השינויים שנעשו בפקודה ובחקיקת משנה מכוחו מאז שנת 2018. לצד זאת מוצע להרחיב את סמכויות המפקחים של המשרד לתת הוראות ביחס למכשירים שגורמים להפרעות אלחוטיות.
  • עוד מוצע למחוק חלק מהעבירות הקבועות בפקודה, שנמצא כי אין להן הצדקה.

 

לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן

לעיון בהמחשת התיקון על גבי נוסח מלא (לא רשמי)- לחצו כאן

חברי לשכה מוזמנים לשלוח את התייחסותם / הערות אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר במייל meravk@chamber.org.il עד ליום 8.1.23 לטובת בחינת הוצאת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה.

ניתן להעביר הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 10.1.23- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה