טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון)

משרד המשפטים פרסם היום טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון). טיוטה זו פורסמה להערות הציבור עד ליום 27.01.19.

טיוטת התקנות מציעה לתקן את רשימת הזכאים לקדימות בתור מחמת מוגבלות ולהוסיף לרשימת הזכאים את הקבוצות הבאות:
• ילדים שמקבלים קצבת ילד נכה.
• אנשים עם מוגבלות כלשהי שנקבעה להם נכות רפואית מעל 50% לפי חוק הביטוח הלאומי או חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
• אנשים שמקבלים קצבת שר"ם או זכאים לקצבת סיעוד ומי שעונים לתנאים דומים לפי חוקי השיקום במשרד הביטחון.
• ניצולי שואה המוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה.


בנוסף הנוסח יתוקן כך שמחזיקי תעודת עיוור יוכלו לעשות שימוש בתעודה זו במקום בתעודת הנכה המונפקת על ידי הביטוח הלאומי.

 

כמו כן, טיוטת התקנות מציעה לבטל את תקנה 10(ה) לתקנות נגישות למקום ציבורי קיים, כך שלא תחול עוד חובה אוטומטית להעביר את השירות למקום חלופי. תקנה 10(ה) לתקנות נגישות למקום ציבורי קיים, קובעת הוראה ספציפית לגבי מי שהוא "אחראי למתן שירות" שקיבל פטור מביצוע התאמה. לגבי חייב כזה, כאשר מתן הפטור מונע מאדם עם מוגבלות נגישות לשירות ציבורי יחד עם שאר הציבור – על האחראי להעביר את השירות למקום נגיש. אחראי למתן שירות לעניין זה הוא: רשות ציבורית, נותן שירות שהוא חובה המוטלת על הציבור לפי חיקוק, בנק, מיתקן לחלוקת דואר וסוכנות דואר.

 

לעיונכם מצ"ב טיוטת התקנות.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה