עו"ד טליה סולומון, שותפה, ראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים ועו"ד אלישבע חמו, מחלקת תחרות והגבלים עסקיים | מחלקת הגבלים עסקיים, משרד הרצוג פוקס נאמן | שירותים עסקיים | משפט מסחרי | 12/05/2019

איגודים עסקיים ופעילותם בראי דיני התחרות

רשות התחרות פרסמה בעבר את גילוי דעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים ופעילותם ("גילוי הדעת"). גילוי הדעת, שבוודאי מוכר לגופים רבים הפועלים במסגרת איגודים עסקיים, עוסק בהגבלות החלות על איגודים עסקיים במסגרת פעילותם, בהיבט של דיני התחרות.

לפני מספר ימים פרסמה רשות התחרות טיוטה לתיקון של גילוי הדעת ("הטיוטה"). הטיוטה מבקשת להכניס מספר שינויים בגילוי הדעת, והיא פתוחה להערות הציבור עד ליום 1 ביולי 2019.

ראו להלן סקירה קצרה של עיקרי השינויים:

  • איסוף מידע על ידי האיגוד העסקי: גילוי הדעת כולל רשימה של סוגי מידע שאסור לאיגוד עסקי לאסוף מחבריו, להחזיק או להפיץ. בין סוגי המידע הללו ניתן למנות תכניות עסקיות, מידע הנוגע למחירים, לעלויות, לכמויות ועוד. על פי הטיוטה, איגוד עסקי יהא רשאי לאסוף מידע מחבריו, כולל מידע תחרותי רגיש, כל עוד מטרת איסוף המידע אינה פגיעה בתחרות וכל עוד איסוף המידע נעשה בדרכים שמונעות העברת מידע תחרותי רגיש בין מתחרים.

בהיבט זה הטיוטה היא חיובית ביותר, שכן היא מבטאת גישה מקלה, גישה שאם תאומץ - תאפשר לאיגודים עסקיים, במקרים המתאימים, לאסוף מידע מחבריהם, גם אם מדובר במידע תחרותי רגיש, וכל זאת כאשר תכלית האיסוף היא לגיטימית, והאיסוף מתבצע באופן שאינו מאפשר זליגת המידע הרגיש בין המתחרים חברי האיגוד לבין עצמם.

  • תחרות בין מתחרים על עובדיהם: הטיוטה כוללת הבהרה לפיה איגוד עסקי אינו רשאי להמליץ או להנחות את חברי האיגוד באשר לאופן שבו הם מתחרים ביניהם על עובדיהם או באשר לתנאים שבהם הם מעסיקים אותם.
  • התנהלותם של איגודים עסקיים במסגרת מאבק ציבורי והליכים משפטיים: הטיוטה מבהירה כי עצם ניהולו של הליך משפטי בידי איגוד עסקי, כמי שמייצג את האינטרסים של חבריו אינו פסול כשלעצמו. יחד עם זאת, הטיוטה מדגישה כי יש להיזהר ממצב שבו ניהול הליך משפטי על ידי איגוד עסקי, "יגלוש" להמלצה אסורה על קו פעולה מסחרי או להעברת מידע תחרותי רגיש, באופן המקים חשש לפגיעה בתחרות.

חשוב להדגיש, שגם ללא התיקון המוצע בטיוטה, ברור כי ניהול הליכים משפטיים לא יכול להוות כסות להעברת מידע מסחרי רגיש בין מתחרים.

עם זאת, באופן פרקטי אין צורך בייצוג נפרד לכל אחד מהחברים. ניתן להיעזר בעורך דין אחד שייצג את האיגוד, יקבל מידע רגיש מכל אחד מחברי האיגוד בנפרד, וידאג לכך שהמידע הרגיש לא יגיע לידיהם יתר חברי האיגוד (באמצעות בקשות חיסיון מתאימות, או באמצעות הצגת מידע אגרגטיבי בפני בית המשפט).

שאר ההוראות הקבועות בגילוי הדעת נותרו על כנן, ועל פי הטיוטה אין כוונה לשנותן.

 

   

 

 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.