טיוטת תקנות חובת המכרזים התשע"ח 2018

פורסם תזכיר טיוטת תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (תיקון מס'...), התשע"ח, שמבקש לשנות את ההגדרה "טובין מתוצרת הארץ" ולקבוע לה כללים חדשים.

 

התזכיר מתבסס על מסקנות צוות עבודה מקצועי שבדק את סוגיית כללי מקור למוצר ישראלי, שמונה ע"י מנכ"ל משרד הכלכלה ביום 12.11.2014 והשתתפו בו נציגי משרדי הכלכלה, מינהל הרכש הממשלתי שבאגף החשב הכללי במשרד האוצר ומינהל מכס ומע"מ ברשות המסים.

 

התיקון המוצע מתבסס בעיקרו על שיטת סיווג הטובין על פי תעריף המכס במטרה לצמצם את עמימות ההגדרה הקיימת היום בתקנות. נכון להיום התיבה "שינוי מהותי" ניתנת לפרשנות ויוצרת אי וודאות ואילו המעבר לכללים החדשים מתבסס על סיווג טובין בהתאם לתעריף המכס ובחינה של שינוי סיווג פרט המכס הנובע מפעולות ייצור שבוצעו בארץ.

לצפייה בתזכיר לחצו כאן

 

הערות יש להעביר לעו"ד קרן חן-סופר מהלשכה המשפטית באמצעות הדוא"ל kerenc@chamber.org.il וזאת עד לתאריך 12/5/2017.

למידע נוסף בתחום זה