הסדר חדש הנוגע לתוכנית ההטבות שמציעים עסקים ללקוחותיהם

בתאריך 7.12.17 נכנס לתוקף תיקון מס' 53 לחוק הגנת הצרכן (הוספת סעיף 16 א' לחוק) שעניינו בהסדר חדש הנוגע לשינוי בתכנית הטבות.

ראשית, חשוב להבין שההגדרה ל"תכנית הטבות" הינה– התקשרות מתמשכת בין צרכן לבין עוסק, שבה הצרכן מוסר את פרטיו לשם הצטרפות לתכנית מסוג מועדון לקוחות שמפעיל העוסק, ומהותה היא קבלת הטבות או צבירת זכויות, מהעוסק או מעוסק אחר, בין שההצטרפות לתכנית כרוכה בתשלום ובין שאינה כרוכה בתשלום;

שנית, חשוב להבין שההגדרה ל"שינוי" הינה הגדרה רחבה שכוללת צמצום בהטבות או בזכויות הניתנות לצרכן במסגרת תכנית הטבות, בערכן, באפשרות מימושן או במשך התקופה שבה ניתן לממשן.

את החובה של העוסק להודיע על שינוי, ניתן לאפיין באמצעות הטבלה הבאה והיא משתנה בהתאם לשאלה האם מדובר בתכנית לתקופה קצובה או לא, והאם מדובר בתכנית של הטבות בלבד, או שמא גם צבירת זכויות:

 

משך התכנית

טיב התכנית

עוסק המבקש לערוך שינוי או להודיע על סיום

תכנית לתקופה בלתי קצובה

תכנית הטבות

1. העוסק ישלח לצרכן הודעה על פרטי השינוי או על מועד סיום התכנית בין שלושה לארבעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי לתוקף או מועד סיום התכנית, לפי העניין;

 

2. העוסק יאפשר לצרכן לממש את ההטבות בהתאם לתנאי התכנית החל במועד משלוח ההודעה כאמור בפסקה (1) ולפחות עד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום התכנית, לפי העניין.

תכנית הכוללת צבירת זכויות

1.העוסק ישלח לצרכן הודעה על פרטי השינוי או על מועד סיום התכנית בין שמונה לתשעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי לתוקף או מועד סיום התכנית, לפי העניין; בהודעה כאמור יציין העוסק גם את זכותו של הצרכן לממש את הזכויות שצבר לפי הוראות פסקה (2);

 

2. העוסק יאפשר לצרכן לממש את הזכויות שצבר בהתאם לתנאי התכנית, החל במועד משלוח ההודעה כאמור בפסקה (1) ולפחות עד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום התכנית, לפי העניין.

 

תכנית לתקופה קצובה

העוסק לא יערוך שינוי בתכנית ולא יסיים את התכנית לפני תום התקופה הקצובה; עוסק כאמור ישלח לצרכן הודעה בין שלושה לארבעה חודשים לפני תום התקופה הקצובה, על תום התקופה ועל זכותו לממש את ההטבות או את הזכויות לפי תכנית ההטבות עד תום התקופה.

 

את ההודעות לצרכן יש לשלוח באחת הדרכים המפורטות להלן שבה בחר הצרכן לקבל הודעות, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר לעוסק במועד ההתקשרות או במועד מאוחר יותר:

  1. דואר
  2. דואר אלקטרוני
  3. מסרון
  4. אמצעי תקשורת מקוון אחר.

 

מבחינת תחולת ההוראות, אלו יחולו גם על תכנית הטבות שהפעיל עוסק ערב יום התחילה (7.12.17) ובלבד שהוא לא הודיע לצרכן על סיום או שינוי בתכנית עד ליום התחילה.

על אף האמור, בתקופה של שנה, כלומר עד ליום 7.12.18 - הוראות אלו לא יחולו על שינוי שערך עוסק בתכנית הטבות אם השינוי הוא צמצום בהטבות או בזכויות המוקנות ע"י גורם אחר לפי התקשרות תלויה ועומדת שהייתה בתוקף יום התחילה, והעוסק ערך את השינוי לבקשת הגורם האחר והודיע על השינוי לצרכן באחת הדרכים המנויות לעיל

 

חשוב לדעת, כי ההוראות האמורות לא יחולו על אלה:

  1. שינוי בתכנית הטבות הכוללת הטבות או זכויות שמציע עוסק שאינו העוסק המפעיל את התכנית (בסעיף קטן זה – עוסק אחר), או סיום תכנית כאמור, בשל אחד מאלה:
  • ניתן לגבי העוסק האחר צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין, ואם העוסק האחר הוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים או צו הכרזה על פשיטת רגל לפי כל דין.
  • העוסק האחר חדל להתקיים או שבית העסק שלו נסגר.
  1. מכירה מיוחדת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק הגנת הצרכן, שאינה הטבה הניתנת בהתאם לתכנית הטבות.

הפרת ההוראות עלולה להוביל להטלת עיצומים כספיים כאמור בחוק.

מצ"ב הנחיות הממונה על הגנת הצרכן

מצ"ב נוסח התיקון לחוק שפורסם ברשומות

למידע נוסף בתחום זה