הנחיית ממונה - חובת גילוי משקל של מוצר

ביום 22.6.2015 תיכנסנה לתוקף תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי משקל של מוצר),התשע"ד-2014 הקובעות כי עוסק חייב לגלות את משקלו של מוצר הנמכר על פי משקל, על ידי העמדת מכשיר השקילה באופן המאפשר לצרכן לראות בקלות את פעולת השקילה.

תקנות אלה באות להחליף הוראה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים.

למידע נוסף בתחום זה