פורסמו הערות לציבור! טיוטה לעדכון הנחיית הקטנת מוצרים

בשנת 2006 עלה הצורך לקבוע חובות גילוי מיוחדות שיאפשרו לצרכן לקחת בחשבון את כל מאפייני המוצר (כמות ומחיר), ולכן, הוציא הממונה על הגנת הצרכן דאז הנחיה בעניין חובות גילוי ואיסור הטעיה כאשר מוקטנת התכולה באריזה (להלן – הנחיית 2006).

 

הנחיה זו מבקשת להדגיש כי מטרתה היא לעדכן את הנחיית 2006 ולא לבוא במקומה. יובהר כי אין בהנחיה זו לשנות מהותית מהעיקרון שנקבע בהנחית 2006 ,ככל שלא נקבע אחרת בהנחיה זו.

 

ניתן לשלוח הערות לעו"ד קרן חן-סופר למייל kerenc@chamber.org.il עד ליום 1.7 בשעה 10.

 

מצ"ב טיוטת הנחייה - הערות להקטנת מוצרים

למידע נוסף בתחום זה