חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6) התשע"ז-2017

בתאריך 3.8.2017 פורסם  חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3), התשע"ז -2017 .

משמעות קביעת גיל פרישה הוא שנשים תוכלנה לפרוש מעבודתן עם זכאות לגמלת פנסיה ולקצבת זיקנה מן הביטוח הלאומי (בכפוף למבחן הכנסות) לפי העניין, בהגיען לגיל הפרישה בהתאם לטבלה להלן.

תאריך הלידה       

גיל הזכאות (בשנים)

עד מרס  1944

60 

אפריל עד אוגוסט 1944

60 ו-4 חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945

60 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945

61

ינואר עד אוגוסט 1946               

61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל

61 ו-8 חודשים

מאי 1947 עד פברואר 1956

62

מרס 1956 עד אוקטובר 1956

62 ו-4 חודשים

נובמבר 1956 עד יוני 1957

62 ו-8 חודשים

יולי 1957 עד פברואר 1958

63

מרס 1958 עד אוקטובר 1958

63 ו-4 חודשים

נובמבר 1958 עד יוני 1959

63 ו-8 חודשים

יולי 1959 ואילך

64

 

גיל הפרישה לנשים, על פי התיקון לחוק, לעניין זכאות לקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי:

              

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד יוני 1994

60

יולי 1944 עד אוגוסט 1994

60 ו-4 חודשים

 ספטמבר 1944 עד אפריל 1945

60 ו-8 חודשים

מאי 1945 עד דצמבר 1945

61

ינואר 1946 עד אוגוסט 1946

61 ו-4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947

61 ו-8 חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1955

62

 

התיקונים נכנסו לתוקף החל מתאריך פרסומם המצוין מעלה.

 

 

למידע נוסף בתחום זה