המצאת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלוש שכר), התשע"ז – 2017

בתאריך 27.6.17 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלוש שכר), התשע"ז – 2017  לפיהן מעסיק רשאי להציע לעובד לקבל את תלוש השכר שלו לא כתלוש מודפס, אלא באמצעות אתר אינטרנט מאובטח או דואר אלקטרוני פרטי או מטעם המעסיק.

 להלן עיקרי התנאים למסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים:

1.  הסכמת העובד - העובד הסכים בכתב, לפי טופס ההסכמה שבתוספת שלא לקבל את תלוש השכר בדרך של דפוס. במקרה כזה המעסיק יהיה רשאי למסור לעובד את תלוש השכר באמצעים אלקטרונים לפי אחת או יותר מן הדרכים הקבועות בתקנות.

2.  אפשרות הדפסה - בכל אחת מן הדרכים תלוש השכר ניתן להדפסה.

3.  חזרה של העובד מהסכמה- העובד יהיה רשאי, בכל עת, לחזור בו בכתב (לרבות באמצעות הודעת דואר אלקטרוני) מהסכמתו למסירת תלוש השכר והמעסיק יפעל לפי הודעת העובד החל בחודש שלאחר החודש שבו הודיע העובד כאמור;

4.  מתן אפשרות לקבל תלוש מודפס - מעסיק שמסר לעובד את תלוש השכר באמצעים אלקטרונים יאפשר לעובד לקבל את תלוש השכר באופן מודפס לתקופה שלא תפחת משבע שנים מהמועד הקבוע למסירת התלוש לפי החוק.

5.  מועד מסירת התלוש - מסירת תלוש השכר באמצעי אלקטרוני תעשה במועד מסירת תלוש מודפס (דהיינו היום הקובע ה-9 לחודש).

6.  שמירה על פרטיות העובד– מסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים תעשה תוך שימוש באמצעים סבירים שיבטיחו כי הגישה לתלוש השכר והצפייה במידע שבו תהיה לעובד בלבד, או בהרשאתו, ולכל הפחות תוך שימוש בהצפנה של המידע ולאחר שיחתום העובד על ההצהרה המפורטת בחלק א' לטופס שבתוספת.

7.  שמירה על אמיתות המידע - המעסיק ינקוט בטכנולוגיה שמונעת שינויים בתלוש השכר הנמסר בדרכים הקבועות בתקנות אלו.

 

דרכי המצאה באמצעים אלקטרוניים:

1.  שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק, באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני; המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל מערכת הדואר האלקטרוני, אם המערכת אינה מופעלת על ידו

2.  באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק שאליו יכול העובד להיכנס עם סיסמה אישית ראשונית שמסר לו המעסיק, ושבו יוכל לצפות בתלוש השכר; המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל אתר האינטרנט המאובטח כאמור, אם האתר אינו מופעל על ידו.

מעסיק שמסר תלוש שכר באמצעות אתר אינטרנט מאובטח יאפשר גישה לתלוש השכר, לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים מהמועד הקבוע למסירת התלוש לפי החוק.

3.  שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני פרטית של העובד; העובד ימסור למעסיק את כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית, ורשאי הוא להודיע למעסיק על החלפתה בכל עת, ובלבד שהעובד חתם מחדש על טופס ההסכמה שבתוספת.

העובד יודיע בכתב, ובכלל זה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בסמוך לאחר קבלת התלוש ולא יאוחר מ-5 ימים מהיום הקובע, על הגעה של תלוש השכר לידיו.

לא קיבל מעסיק, הודעה, באמצעות מערכת הדואר האלקטרונית או בכתב מהעובד, על הגעה של תלוש השכר לידי העובד, בתוך 5 ימים מהיום הקובע, ימסור המעסיק לעובד את תלוש השכר מודפס במסירה חוזרת בתוך 5 ימים נוספים, ולא יאוחר מעשרה ימים לאחר היום הקובע.

למידע נוסף בתחום זה