חופשת אבהות עקב לידה - חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54), התשע"ו–2016

ביום 5.7.2016 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54), התשע"ו -2016 (להלן: "התיקון לחוק").

על פי התיקון, עובד יהיה רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו.

דין ההיעדרות יהיה כדלקמן:

1.  שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום. 

2.  שני ימי ההיעדרות הנותרים- כדין היעדרות מפאת מחלה. את ימי ההיעדרות  הללו יראו כיום השני והשלישי למחלה  לפי סעיף 2 לחוק דמי מחלה.  כלומר, העובד  יהיה זכאי לשכר בשיעור של 50% משכר עבודתו בגין יום ההיעדרות.

יובהר, כי על פי התיקון, ימי ההיעדרות  הללו יהיו על חשבון ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), התש"ס -2000. חוק זה קובע כי עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו (הכרוכים בסיכון לאם או לעובר), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. כאשר יום אחד מתוך 7 הימים הוא בשל לידה של בת זוגו.

למידע נוסף בתחום זה