שאלון מיפוי עומסים חוק עבודת נשים

במסגרת יישום תכנית החומש להפחתת נטל רגולטורי במשרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם להוראות החלטת ממשלה 2118 מיום 22.10.2014, מבוצע בימים אלו תהליך בחינה של הרגולציה הקבועה חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954. כחלק מתהליך הבחינה, מבוצעת בזאת פניה לבעלי עניין לצורך קבלת עמדתם על הרגולציה בתחום זה.
מטרת השאלון שלפניך היא לסייע למשרד הכלכלה והתעשייה לנתח את הרגולציה ולמפות את העומסים הנובעים ממנו.

חלק א' – תיאור כללי של הרגולציה
מנהל הסדרה ואכיפה אמון על אכיפתם של דיני העבודה אל מול המעסיקים. בין החוקים הנאכפים על ידי מנהל הסדרה ואכיפה נמצא חוק עבודת נשים. החוק קובע, בין היתר, כללים בדבר הגבלות על פיטורים בתקופות הגנה שונות; הוראות בדבר חופשת לידה; הגבלות על העסקה בשעות נוספות, עבודת לילה ומנוחה שבועית; היתר להיעדרות במצבים רפואיים מסוימים והוראות נוספות.

חלק ב' – פירוט הבעיות המרכזיות, השלכותיהן והצעת דרכי פתרון
בהתייחס לדרישות חוק עבודת נשים והיישום שלהן, ציין את הבעיות הכרוכות ברגולציה, על פי השאלות שבשאלון המצ"ב.

 

לנוחיותכם: חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

 

למילוי השאלון לחץ כאן.

לאחר מילוי השאלון יש לשלוח את הטופס לדוא"ל: denisep@chamber.org.il.

 

השאלון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים כאחד.

הבהרה: המידע שבשאלון זה כפוף לנוהל חיסיון משתתפים בתהליכי טיוב רגולציה במשרד הכלכלה שזמין בקישור הבא.

התשובות לא יועברו לרגולטור באופן שיאפשר את זיהוי המשיב.

למידע נוסף בתחום זה