שאלון מיפוי עומסים חוק עבודת הנוער

במסגרת יישום תכנית החומש להפחתת נטל רגולטורי במשרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם להוראות החלטת ממשלה 2118 מיום 22.10.2014, מבוצע בימים אלו תהליך בחינה של הרגולציה הקבועה בחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953. כחלק מתהליך הבחינה, מבוצעת בזאת פניה לבעלי עניין לצורך קבלת עמדתם על הרגולציה בתחום זה. 

מטרתו של השאלון שלפניך היא לסייע למשרד הכלכלה והתעשייה לנתח את הרגולציה ולמפות את העומסים הנובעים ממנו, כמו גם את מידת ההצלחה של הרגולציה ביישום ההגנות שקובע החוק.

חלק א' – תיאור כללי של הרגולציה
מנהל הסדרה ואכיפה אמון על אכיפתם של דיני העבודה אל מול המעסיקים. בין החוקים הנאכפים על ידי מנהל הסדרה ואכיפה נמצא חוק עבודת הנוער. החוק קובע, בין היתר, כללים בדבר הגבלות על העסקה לפי גיל; תנאים להעסקת נער דוגמת דרישת אישורים רפואיים; מגבלות על שעות העבודה המותרות; צורך בהיתרים מיוחדים בתחום העסקת נוער בהופעות ציבוריות, והוראות נוספות.

חלק ב' – פירוט הבעיות המרכזיות, השלכותיהן והצעת דרכי פתרון
בהתייחס לדרישות חוק עבודת נוער והיישום שלהן, ציין את הבעיות הכרוכות ברגולציה, על פי השאלות שבשאלון המצ"ב.

לנוחיותכם: חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

 

למילוי השאלון לחץ כאן.

לאחר מילוי השאלון יש לשלוח את הטופס לדוא"ל: denisep@chamber.org.il.

 

השאלון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים כאחד.

 

הבהרה: המידע שבשאלון זה כפוף לנוהל חיסיון משתתפים בתהליכי טיוב רגולציה במשרד הכלכלה שזמין בקישור הבא.

התשובות לא יועברו לרגולטור באופן שיאפשר את זיהוי המשיב.

למידע נוסף בתחום זה