עדכונים: הרפורמות הצפויות בתחום הפנסיוני

בהמשך למסמכים שפרסמנו (רפורמות בתחום הפנסיוני - המשמעויות מנקודת מבטם של המעסיקים, קנסות כבדים על מעסיקים שלא ידווחו באופן מקוון על הפקדות לקופות גמל) בעניין הרפורמות הצפויות בתחום הפנסיוני, בימים אלו פרסם אגף שוק ההון במשרד האוצר עדכוני חקיקה ומסמכים נוספים לגבי יישום הרפורמות שיחולו בתחום הפנסיוני. הפרסומים כוללים מידע חיוני למעסיקים לצורך היערכות ויישום תקין של הרפורמות הצפויות. 

 

להלן ומצ"ב פירוט העדכונים והמסמכים:

1. עיקרי תיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) (תיקון), התשע"ו-2015 (פורסם ביום 24.12.15). התיקון כולל מספר הקלות למעסיקים בעניין חובת דיווח מקוון כפי שמפורט במסמך המצ"ב;

2. מכתב נלווה למעסיקים מאגף שוק ההון בעניין תקנות תשלומים לקופת גמל;

3. קובץ מידע למעסיקים הכולל פירוט קודי האוצר של קופות הגמל ויתר נתוני הקופות הרלוונטיים לצורך הפקת ממשק מעסיקים;

4. חוזר אגף שוק ההון לגופים המוסדיים, בין היתר, בעניין הנהלים במקרה של אי דיווח על פי התקנות, הגשת בקשה להשבת כספים שהופקדו ביתר, הודעה על הפסקת תשלומים והודעה על אי שיוך תשלומים שהופקדו לעובד ועוד;

5. הבהרה בעניין תשלום גוף מוסדי עבור שירותי תפעול למעסיקים;

6. איגרת - הודעה למעסיקים מאגף שוק ההון בעניין השינויים בדיווח לקופות הגמל.

 

***

ביום 08.11.17 פורסם חוק הפיקוח על קופות הגמל העוסק באופן הפקדת תשלומים לקופת גמל. לעיון בחוק לחצו כאן

ביום 01.03.17 פורסם תיקון לנספח ה' בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-4 שעניינו מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני.  לעיון בתיקון לחצו כאן

 

 

למידע נוסף בתחום זה