קנסות כבדים על מעסיקים שלא ידווחו באופן מקוון על הפקדות לקופות גמל החל מפברואר 2016

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) התשע"ד - 2014

ביום 08.11.17 פורסם חוק הפיקוח על קופות הגמל העוסק באופן הפקדת תשלומים לקופת גמל. לעיון בחוק לחצו כאן

ביום 01.03.17 פורסם תיקון לנספח ה' בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-4 שעניינו מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני.  לעיון בתיקון לחצו כאן

 

החל מיום 1 בפרואר 2016 יכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד – 2014.

התקנות מחייבות מעסיקים לדווח באופן מקוון על הפקדת תשלומים לקופות גמל; בנוסף, הן מסדירות את אופן הפקדת התשלומים לקופת הגמל.

בהתאם לתקנות על המעסיקים, במועד הפקדת התשלומים לקופת גמל יש להעביר באמצעות רשומות דיגיטליות לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני מידע מפורט לגבי ההפקדה, וזאת  באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שקבעה הממונה בחוזר שעניינו ממשק מעסיקים.

יודגש כי התקנות מטילות את מלוא האחריות להעברת הכספים לקופת הגמל על המעסיקים, לרבות הטלת עיצומים בגובה של 200,000 ש"ח.

עיקרי התקנות והפעולות הנדרשות על פי התקנות מפורטות בקובץ פניה למעסיקים. 

להלן הקישורים לקובצי מידע המכילים את המידע הנדרש לצורך שימוש בממשק מעסיקים:

למידע נוסף בתחום זה