לקראת החופש הגדול: דיני עבודה בנושא העסקת בני נוער בחופשת הקיץ

לקראת יציאתם של תלמידי התיכונים לחופשת הקיץ להלן עיקרי הכללים לעניין העסקה חוקית של בני נוער.

שכר מינימום נוער

173 שעות בחודש

גיל

אחוז משכר מינימום

חודש

(עד 40 שעות שבועיות)

שעה

עד 16

70%

3255.00 ₪ 

18.82 ₪

עד 17

75%

3487.50 ₪

20.16 ₪

עד 18

83%

3,859.50 ₪

22.31 ₪

חניך

60%

2790.00₪

16.13 ₪

1. גיל העסקה

אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות מלימודים ורק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.לדוגמה:עבודה עם מכונות גזירה וחיתוך כבדות,ייצור ועיבוד חומרים המתלקחים במהירות, עבודה במקומות שהטמפרטורה בהם אינה בין 4-40 מעלות, עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים.

במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.

2. פנקס עבודה

על אף האמור בחוק, בהתאם להודעה של משרד הכלכלה מיום 12.2.2014, אין צורך בהוצאת פנקס עבודה בלשכות שירות התעסוקה. חובה זו לא תיאכף על ידי אגף האכיפה במשרד הכלכלה, בכפוף לכך שהמעסיק יחזיק אישור רפואי מרופא כללי, בתוקף של הנער וצילום ת.ז. של הנער/ה או הוריו. מבקש שירות התעסוקה מבני הנוער שלא להגיע ללשכות למטרה זו .

3. מסירת הודעה לעובד

על פי חוק הודעה לעובד, חלה חובה על המעסיק למסור לבני הנוער הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות, תוך 7 ימי עבודה, טופס הקבוע בתקנות שבו מפורטים, בין היתר, הפרטים הבאים: זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה, עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד, גובה השכר לשעה של העובד, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שלדעת המעסיק יוכלו לסייע לו ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה מהעובד במהלך תקופת עבודתו. מטרת חוק הודעה לעובד הינה להבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו.

4. שעות עבודה

  • מותר להעסיק לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.
  • בני 16 ומעלה – מותר להעסיק עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.

5. שעות נוספות ומנוחה שבועית

אסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות. כמו כן, אין להעסיק בני נוער ב"מנוחה השבועית" שהיא פרק זמן של 36 שעות רצופות לפחות בין שבוע עבודה אחד למשנהו. ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת וללא יהודי: שישי, שבת או ראשון לפי בחירת העובד. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת נוער במנוחה השבועית. (בכפוף לנוהל נקיטת הליכים).

6. הפסקות

לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה.

7. עבודת לילה

החוק קובע כי בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16. כמו כן, על פי החוק אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, בין השעות 22.00 בערב ל- 06.00 בבוקר, עם זאת, בהתאם לחוזר משרד הכלכלה מיום 18.6.2014, ניתן להעסיק בני נוער מגיל 16 ומעלה בתקופת חופשות רשמיות מלימודים עד לשעה 24:00, וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעת הנערים הביתה.

8. רישום שעות העבודה

על מעסיק חלה חובה לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה משותפת של הנער והמעסיק.

9. נסיעות לעבודה

בנוסף למשכורת, ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (עד 26.40 ₪ ליום עבודה).

10. "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון"

כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון". יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.

11. תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה

על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם.

12. קנסות ועונשים

אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.

למידע נוסף בתחום זה