צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

ביום 27.9.2011 פורסם ברשומות צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה המחיל על כלל המשק את הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 1.1.2011. הצו מחיל את הוראות ההסכם באופן רטרואקטיבי החל מינואר 2011, וממועד זה הסכום המקסימאלי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה עומד על סך של 24.40 ש"ח ליום.

מובהר כי מעסיקים שלא שילמו דמי נסיעה בהתאם לאמור בצו עד למועד פרסומו, באשר ההסכם הקיבוצי לא חל עליהם, חייבים לעדכן את הסכום המקסימאלי כאמור לעיל, החל מינואר 2011. 

להלן עיקרי הצו:

1. שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיום 1.1.2011 יהיה עד 24.40 שקלים חדשים ליום עבודה.

2. כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור בסעיף 2, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

3. הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של כמה נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.

4. עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעה בגבולות הסכום הנקוב בסעיף 2 גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני, שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו. האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.

5. החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעביד או מטעמו; מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה, או ממנה) יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ״ל.

6. עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

------------

(*) פורסם י"פ התשע"א מס' 6302 כ"ח באלול מיום 27.9.2011.

למידע נוסף בתחום זה