חוק איסור קבלת בטחונות מעובד, התשע"ב - 2012–02–28

ביום 27.2.12 התפרסם ברשומות חוק איסור קבלת בטחונות מעובד.
מטרת החוק היא למנוע תופעה של דרישה ממעסיקים לקבל מעובדיהם ביטחונות לשם הבטחת הישארותם בעבודה או בעת קבלתם לעבודה. דרישת בטחונות מהעובד כובלת אותו למקום העבודה ומגבילה את חופש הבחירה שלו, בשל החשש מהמחיר הכלכלי שישלם.

להלן עיקרי החוק: 
  
1.  הגדרת "בטוחות" בחוק היא - מיטלטלין, לרבות כסף או שטר, הנמסרים מעובד למעביד לשם הבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה, וכן נכס משועבד למטרות אלה. 
  
2.  החוק אוסר על מעביד, במישרין או בעקיפין, לקבל בטוחות מהעובד ואוסר על מימושן. 
  
3.   החוק קובע כי לבית הדין לעבודה תהא סמכות לדון בהליך אזרחי בשל הפרת החוק והוא רשאי  לפסוק פיצויים, גם אם לא נגרם לעובד נזק של ממון וכן ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה. 
  
4.  הפרת החוק מהווה עבירה פלילית שדינה שישה חודשי מאסר או קנס כספי עד 75,300 ₪. 
  
5.  החוק מטיל אחריות פלילית גם על נושא משרה בתאגיד וקובע חזקה משפטית לפיה, אם נעברה עבירה בידי תאגיד או מי מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת העבירה, אלא אם כן, הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו. 
  
"נושא משרה" לעניין חוק זה הוא – מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד שאחראי מטעם התאגיד על התחום בו בוצעה העבירה. 
  
6.  החוק קובע כי האיסור לקבל בטחונות, יחול גם ביחסים שבין מעסיק בפועל לבין עובד קבלן כוח אדם המועסק אצלו, ועל מזמין שירות ועובד קבלן שירות המועסק אצלו. 
  
לעניין חוק זה  "מזמין שירות" -  מי שמקבל אצלו שירות מקבלן שירות, במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית. 
  
7.   החוק קובע כי זכות עובד המוקנית לפי החוק איננה ניתנת להתניה או לוויתור. 
  
8.  תחילת החוק היא ממועד פרסומו, ולעניין איסור מימוש בטחונות האיסור יחול  גם על בטוחות שנתקבלו מהעובד לפני תחילת החוק.

למידע נוסף בתחום זה