זכות עיון בחוות דעת לקבלה לעבודה מאת מכון מיון - הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט)

ביום 11.3.13 פרסמה הרשות לטכנולוגיה ומידע הנחיות באשר ליישום זכות העיון של מי שמבקש ממעביד (מועמד לעבודה, עובד וכו') לעיין בחוות דעת שנערכה לגביו.


בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981עומדת לכל אדם הזכות לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. בעקבות תלונות שהופנו לרמו"ט כנגד מכוני מיון שלא אפשרו למועמדים לעיין במידע עליהם המוחזק במאגר מידע, פרסם רשם מאגרי מידע הנחיה מס' 2/2012, המבהירה את זכותם של מועמדים לעבודה לעיין בחוות הדעת שנערכה לגביהם.

מספר מכוני מיון עתרו לבית המשפט כנגד הנחיית רשם מאגרי מידע, וביום 21.2.2013 נתן בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב תוקף להסכם בין מכוני המיון ובין רשם מאגרי מידע, לעניין תקפות ויישום הנחיית רשם מאגרי מידע 2/2012.

ליישום זכות העיון, יש לפעול כמוסבר להלן:

["המבקש" הינו מי שמבקש לעיין אצל המעביד או במכון המיון בחוות הדעת שניתנה עליו].

  1.  יש לפנות בכתב בטופס בקשת עיון למעביד שהפנה את המבקש למכון המיון, ולבקש לעיין בחוות הדעת מאת מכון המיון.
  2. אם המידע מוחזק אצל המעביד, עליו לאפשר למבקש לעיין במידע אודותיו. המעביד אינו חייב לתת העתק מחוות הדעת, והוא ממלא אחר חובתו גם אם הוא מאפשר למבקש לעיין בחוות הדעת, ובלבד שתינתן למבקש אפשרות להעתיק את חוות הדעת במלואה בכתב ידו.
  3. אם המעביד מחזיק את המידע במכון המיון, עליו להפנות את המבקש למכון המיון, ולהורות למכון המיון לאפשר למבקש לעיין במידע.
  4. אם המבקש פנה בכתב תחילה למכון המיון, על מכון המיון להודיע למבקש אם הוא מחזיק במידע אודותיו, וכן להודיע למבקש את שם בעל מאגר המידע (המעביד) ואת מענו. על המבקש לפנות למעביד ולבקש לעיין בחוות הדעת.
  5. יצויין כי אין מניעה שהמבקש יפנה ישירות למכון המיון, וככל שזכות העיון תינתן על ידי מכון המיון, יתייתר הצורך לפנות גם למעביד.

בעת מתן זכות העיון, רשאים המעביד ומכון המיון להשמיט פרטים לגבי המעסיק ולגבי המשרה אליה נבחן, אם אין בהם מידע על הנבחן עצמו.את הנתונים על התכונות והאישיות של המועמדים - על המעבידים ומכוני המיון להמשיך לחשוף בפני הנבחנים באופן מלא.

זכות העיון צריכה להינתן תוך 30 יום מהיום שנתקבלה הבקשה לעיון.

אם לאחר שחלפו 30 יום מיום פניית המבקש בכתב למעביד ולמכון המיון, סורבה הבקשה לזכות עיון או שלא התקבלה כלל תשובה לבקשה, ניתן להגיש, תוך 30 ימים נוספים, תובענה לבית משפט בהתאם לסעיף 15 לחוק ותקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון),התשמ"א-1981.

לחילופין, ניתן להעביר לרמו"ט בחוזר את כל התכתובות הרלוונטיות (כולל פניות בכתב למעביד ולמכון המיון, ואת תשובתם, אם ניתנה).
פנייה לרמו"ט מהווה הסכמה כי נעביר את פרטי המתלונן למעביד ולמכון המיון, אלא אם המתלונן יודיע כי הינו מתנגד להעברת פרטי תלונתו. ללא הסכמת העברת הפרטים, לא ניתן יהיה לבחון את התלונה.

החלטה על פתיחת הליך בעקבות תלונת ציבור מתקבלת לאחר בחינת התלונה ובהתחשב בסדרי עבודתה של רמו"ט, בתוכנית העבודה ובמשאבים העומדים לרשות רמו"ט.

למידע נוסף בתחום זה