תשלום שכר לעובדת משק בית

לקראת חג הפסח וניקיון הבתים ובתי העסק, חידד משרד התמ"ת את הוראות החוק באשר להעסקת עובדים במשק בית וחברות ניקיון.

עיסוק כקבלן שירות ללא רישיון של משרד התמ"ת הינו עבירה פלילית.

סגנית הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד התמ"ת, רבקה ורבנר, ציינה, לקראת חג הפסח כי עובדות ועובדים בעבודות משק הבית, זכאים למלוא הזכויות להן זכאי כל עובד/ת שכיר/ה אחר, בין אם מדובר בעובד/ת ישראלי/ת ובין אם בעובד/ת זר/ה. שכר העובד/ת ישולם על בסיס שעת עבודה בפועל, או על בסיס יום עבודה בפועל וכך גם יחושבו באופן יחסי הזכויות הסוציאליות.

רבקה מקובר מנהלת אגף ההסדרה במשרד התמ"ת ציינה כי על מעסיק המזמין שירותי ניקוי באמצעות קבלני שירותים הפועלים בתחום הניקיון, חלה החובה לוודא כי קבלן השירות מחזיק ברישיון תקף של משרד התמ"ת ומדגישה כי עיסוק כקבלן שירות ללא רישיון של משרד התמ"ת הינו עבירה פלילית.

זאת ועוד, מכוח חוק הגברת האכיפה על חוקי עבודה, מזמין השירות נושא באחריות מלאה על קיום חוקי עבודה ומתן כלל זכויות העובדים הנדרשות, על פי חוק, עבור עובדי הקבלן העובדים בעסקו. את רשימת קבלני השירות המורשים ניתן למצוא באתר משרד התמ"ת בכתובת www.moital.gov.il/rishui-avoda

החזרי נסיעות:
העובד/ת במשק הבית זכאי/ת להחזרי נסיעות, ככל עובד\ת אחר, במידה ונזקק לתחבורה כדי להגיע למקום העבודה ולשוב ממנה.

ביטוח לאומי:
עם תחילת העסקת עוזר/ת בית יש לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי ולהפריש דמי ביטוח כחוק, גם אם העובד/ת אינו/ה מעונין למסור את פרטיו. חובת הדיווח חלה על המעסיק ולא על העובד/ת ועל כן אין להעסיק ללא דיווח והפרשת דמי ביטוח כחוק.
יש לזכור כי חובה זו הינה חשובה למעסיק, שכן כך מובטחות זכויות העובדה במקרה של תאונה, דמי לידה, פנסיית שאירים, דמי אבטלה וקצבת זקנה. אחרת עלול המעסיק להימצא בנעלי המבטח, ולהיות מחויב בסכומי עתק.

ביטוח פנסיוני:
על המעסיק להפריש עבור כל עובד/ת במשק בית,תשלומי פנסיה. מדובר בחובה החלה מכוח צו ההרחבה לפנסיית חובה ונועדה להבטיח פנסיה לכל עובד ועובד בישראל. ההפרשה החל מ1.1.13 הינה 5%-מעסיק,5% עובדת ו5% הפרשות המעסיק לפיצויים.

ימי מחלה:
עובדי משק בית זכאים לתשלום על ימי מחלה, החל מהיום השני למחלתם. בעבור ימי המחלה השני והשלישי הם יקבלו 50% מסך שכרם היומי.בעבור כל אחד מימי המחלה הבאים - 100% מסך שכרם היומי. הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה שבו עבד העובד אצל אותו מעביד ולא יותר מ- 90 ימים בסה"כ.

דמי הבראה:
ככל עובד, גם עובדים במשק בית, שעבד/ה באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות, זכאי לקבל דמי הבראה שתעריפם מתעדכן ומתפרסם באתר משרד התמ"ת. גובה דמי הבראה כיום הוא 371 ש"ח (נכון ליום 1.7.12).

אופן חישוב דמי הבראה:
עובדים המשתכרים על בסיס שעתי או יומי: שכר העבודה לכל יום חופשה יהא שווה לשכר היומי הממוצע שהשתכרו בשלושת החודשים המלאים, שקדמו ליציאתם לחופשה (השכר ב 3החודשים שקדמו חלקי 90). אם ברבע השנה שקדם לחופשה היו חודשי עבודה לא מלאה, יש לחשב לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר ב-12 החודשים שקדמו לחופשה (3 חודשים רצופים במשך השנה האחרונה, לפי בחירת העובד, בהם עבד באופן מקסימלי).

חופשה שנתית:
כל עובד/ת זכאי/ת לחופשה שנתית. כקבוע בחוק חופשה שנתית, אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו ולהסכם הקיבוצי שחל בעניינו.

גובה תשלום עבור החופשה:
עובדים המשתכרים על בסיס שעתי או יומי: שכר העבודה לכל יום חופשה יהא שווה לשכר היומי הממוצע שהשתכרו בשלושת החודשים המלאים,שקדמו ליציאתם לחופשה (השכר ב 3 החודשים שקדמו חלקי 90). אם ברבע השנה שקדם לחופשה היו חודשי עבודה לא מלאה, יש לחשב לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר ב-12החודשים שקדמו לחופשה (3 חודשים רצופים במשך השנה האחרונה, לפי בחירת העובד, בהם עבד באופן מקסימלי).

פיצויי פיטורין:
מגיעים לעובד/ת שפוטר/ה על-ידי המעסיק. שיעור פיצויי הפיטורין הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה, בתנאי שעבדה אצל אותו מעסיק במשך12 חודשים לפחות.

למידע נוסף בתחום זה