חובת מסירת הודעה למועמד לעבודה על אי קבלה לעבודה ועל התקדמות הליכי מיון

ביום 16.12.14 פורסם ברשומות תיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), תשע"ה – 2014 (להלן:התיקון לחוק) .

להלן עיקרי החוק:

1. חובת מסירת הודעה בכתב:

• בהתאם לתיקון תחול חובה על מעסיקים למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה הודעה בכתב בדבר התקדמות הליכי המיון אחת לחודשיים מיום תחילת השתתפות העובד בהליכי המיון.

• בנוסף תחול חובה למסור למועמד לעבודה שלא התקבל לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו וזאת תוך 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון

2. תוכן ההודעה:

ההודעות למועמד יכללו את הפרטים הבאים: שם המעסיק ושם המועמד לעבודה; מועד תחילת הליכי המיון לעבודה וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון – אם אינו המעסיק; התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון; שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

3. אי תחולת החובה למסור הודעה:

לפי התיקון לחוק, חובת מסירת ההודעות כאמור לא תחול במקרים הבאים:
• בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים;
• בעבודה בענף ההסעדה;
• בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים

4. הליכי מיון:
על פי התיקון, הליכי מיון הם ראיון או בחינה.

5. אופן מסירת ההודעה:

על פי התיקון ניתן למסור את ההודעה גם באמצעים אלקטרוניים או באמצעי טכנולוגיים אחרים

6. תחילת החוק:

• תחילתו של החוק היא ביום 30.1.14 (45 ימים ממועד פרסומו).
• לגבי הליכי מיון שהחלו לפני 30.1.14 וטרם התקבל אדם לעבודה לפיהם ההודעה כאמור תימסר עד ליום 30.3.14

למידע נוסף בתחום זה