צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2022

ביום 7.4.22 פורסם ברשומות צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה, שמטרתו לשפר את תנאי השכר של המועסקים בענף זה.

צו ההרחבה יכנס לתוקף ביום 1.9.2022

עדכון שכר מינימום ענפי - במסגרת הצו, שכר המינימום של המאבטחים יעמוד על 110% עד 160% משכר המינימום במשק, בהתאם להכשרת העובד ותפקידו. לעובדים בעלי הכשרה מיוחדת נקבעו תוספות בשיעורים גבוהים, בהתאם לרמת ההכשרה וסיווגה.

קרן השתלמות - ההפרשות בגין קרן השתלמות, יבוצעו על בסיס שכר מינימום לפי כל דין וכפי שיתעדכן מעת לעת , וכן מדמי ההבראה ועד ל-182 שעות בחודש.

עדכון גובה השי לחג - גובה השי לחג (בפסח ובראש השנה), יעודכן ויעמוד על סך 250 ₪ (מאתיים וחמישים שקלים חדשים) ברוטו.

מנוחה השבועית בענף - המנוחה השבועית לעובד תהא בתחום של 36 שעות שבין השעה 16:00 ביום שישי ועד לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון. כל שעת עבודה בתחום שעות המנוחה השבועית כאמור , תזכה את העובד בגמול עבודה במנוחה שבועית כחוק ולהפרשות לקופת גמל לקצבה.

להלן קישור לצו הרחבה המלא

להלן קובץ ילקוט הפרסומים

עמודים נוספים בנושא דיני עבודה:

- דיני עבודה 

חוק לצמצום השימוש במזומן

- הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה