חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

החוק לצמצום השימוש במזומן נחקק במרץ 2018 ומטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.החוק נכנס לתוקף ב-1.1.2019

ביום 1.8.2022 יכנס לתוקף תיקון חקיקה חדש, שמעדכן את תקרת השימוש במזומן, כלהלן:

  • בעסקה בה מעורב עסק, לא ניתן לשלם במזומן יותר מ-6,000 ₪ (במקום 11,000 ₪).
  • במידה ו-2 הצדדים הינם אנשים פרטיים ולא עסקים, הרי שתקרת השימוש במזומן תהיה 15,000 ₪ (במקום 50,000 ₪), למעט רכישת רכב בין אנשים פרטיים שמותר עד 50,000 ₪.
  • בעסקה בה מעורב תייר, תקרת השימוש במזומן תהיה 40,000 ₪ (במקום 55,000 ₪).

במקביל, תיקון החקיקה החדש קובע שורה של קנסות מנהליים, למי שלא יעמדו בהוראות החוק.

 

___________________________

 

החוק קובע הגבלות על עסקאות המבוצעות במזומן וביניהם איסור על תשלום בין עוסק לצרכן בסכום העולה על 11,000 ש"ח.

כמו כן האיסור חל גם על תשלום או קבלה של שכר עבודה, תרומה או הלוואה במזומן. 

לעניין עסקאות שהתמורה בהן עולה על 11,000 ניתן לשלם מקדמה בגובה של 10% מערך העסקה אך בכל מקרה סך המקדמה לא יעלה על 11,000 ש"ח.

בעסקאות מזומן מתיירים ניתן יהיה לקבל עד פי 5 מהמגבלה, קרי עד 55,000 ש"ח.

תשלום או קבלת תשלום בשיק אסורה בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב,

אסורה הסבת שיק וקבלת שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

 

ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם, תוך הבחנות נקודתיות על: עוסק, הכולל אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. בחוק נקבע כי יוטל עיצום

כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה, והכל כפי שמפורט בחוזר.

 

על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, אזרח ישראלי נדרש לדווח לרשות המוסמכת אם הוא נתן תשלום במזומן לתושב האזור או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם אזרחים ישראלים, בעבור עסקה שמחירה מעל 50,000 ₪ או שהוא קיבל תשלום במזומן מתושב האזור או מתושב שטחי המועצה הפלסטינית, כאמור, בעבור עסקה שמחירה מעל הסכום האמור, או, שהוא נתן או קיבל תשלום העולה על סכום זה כשכר עבודה, כתרומה, כמתנה או כהלוואה (סעיפים 11יב1(א) - (ב) לחוק זה). על רקע האמור, פרסמה הרשות טופס דיווח מילוי ידני , ולשלוחו באמצעות דואר רשום לכתובת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 (קומה 9), תל אביב, מיקוד 6701201, ת.ד 7330. זאת, עד ה-15 בכל חודש בשל עסקאות, שכר עבודה, תרומות, מתנות או הלוואות, שניתנו או התקבלו בחודש הקודם.

רצ"ב הטפסים מטה.

 

רשות המסים השיקה סימולטור ייעודי לחוק לצמצום השימוש במזומן, שנועד לסייע לציבור לכלכל מראש את צעדיו ולמלא אחר הוראות החוק. לחצו כאן להתנסות בסימולטור. 

 

לכנס שהתקיים בנושא בתאריך 17.01.19 לחצו כאן.

 

רשות המסים פרסמה מדריכים בשפות השונות, ראו בקבצים המצורפים מטה. 

 

לקראת כניסתו של פרק המגבלות בדבר הסבת שיקים ביום 1.7.2019 לפי חוק צמצום השימוש במזומן, למידע מפורט ומצגות מפורט מטעם בנק ישראל ורשות המיסים, לחצו כאן.

 

להבהרות נוספות ולשאלות ותשובות מטעם רשות המסים, לחצו כאן

 

 

למידע נוסף בתחום זה