עדכון החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

שימו לב לעדכונים שיכנסו לתוקף ביום 1.8.22 ו 31.12.22

החוק לצמצום השימוש במזומן נחקק במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

עדכון: החל מאוגוסט 2022 יופחתו תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן


החל מתאריך ה- 1.8.22, הסכום המרבי שיותר לתשלום:

  • אצל עוסק סכום התקרה יעמוד על 6,000 ₪ במקום 11,000 ₪.
  • בעסקה אצל עוסק מעל 6,000 ₪, ניתן לשלם עד 10% במזומן, אך לא יותר מ-6,000 ₪.
  • בין אנשים פרטיים סכום התקרה יעמוד על 15,000 ₪ במקום 50,000 ₪.
  • ברכישת רכב בין אנשים פרטיים, סכום התקרה יעמוד על 50,000 ₪.
  • בעסקה עם תייר תעמוד התקרה על 40,000 ₪ במקום 55,000 ₪.
  • עדכון החוק יחול על עסקאות עם הפלסטינים רק החל מתאריך 31.12.2022.


לשימוש בסימולטור - לחצו כאן.

הסימולטור מאפשר לחשב את הסכום המרבי המותר לשימוש במזומן בפעולות שנקבעו בחוק ואת סכום הקנס הצפוי על חריגה מהוראות החוק.

 

שיעורי הקנסות המנהליים להלן:
כמו-כן, אישרה הוועדה את התקנות של שר המשפטים לפיהן יוטל קנס מנהלי בגין הפרת החוק ע"י אנשים פרטיים. בחוק נקבעו הוראות בנוגע למתן או קבלת תשלום במזומן או בצ'ק, שהפרתן מהווה עבירה פלילית בגינה ניתן להגיש כתב אישום. הקנסות המנהליים שאושרו יהוו חלופה לכתב אישום ויאפשרו אכיפה יעילה יותר.

  • אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או צ'ק מוסב הוא עד 25,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 10%.
  • אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב הוא מ-25,000 ₪ עד 50,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 15%.
  • אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב גבוה מ-50,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 25%.
  • מקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום של מ-6,000 ₪ ועד 8,500 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 5%.

עוד נקבע כי בעבירה מנהלית חוזרת יווסף על הקנס המנהלי הקבוע לאותה עבירה סכום השווה לקנס המינהלי הראשון. נקבע שעבירה מנהלית חוזרת תהיה עבירה שנעברה בתוך שנתיים מהעבירה הקודמת של אותה הוראה בחוק שבגינה הוטל הקנס המנהלי. וכן נקבע כי מ-1 באוגוסט 2022 (כניסת עדכון הסכומים לתוקף) ולמשך שנתיים, לא יוטל קנס מנהלי על עובר עבירה של קבלת תשלום שכר עבודה במזומן בסכום של עד 8,500 ₪, אלא אם נשלחה לו התראה לפיה אם יעבור את העבירה פעם נוספת יוטל עליו קנס מנהלי בשל אותה עבירה.

לצפייה בתקרות החדשות של חוק הצמצום השימוש במזומן ו/או בקנסות למפרי החוק לחצו כאן


___________________


עדכון: שימוש במזומן ברשות הפלשתינית מותרת עד 31.12.2022

ניתן להשתמש במזומן למטרת תשלום לגורמים מהרשות הפלשתינית עד לתאריך 31.12.2022, כשמעל 50,000 צריך לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
להלן קובץ תקנות כפי שפורסם ב 30.12.2021


___________________

 

תקרות ישנות

החוק קובע כי הגבלות על עסקאות המבוצעות במזומן וביניהם איסור על תשלום בין עוסק לצרכן בסכום העולה על 11,000 ש"ח.

כמו כן האיסור חל גם על תשלום או קבלה של שכר עבודה, תרומה או הלוואה במזומן. 

לעניין עסקאות שהתמורה בהן עולה על 11,000 ניתן לשלם מקדמה בגובה של 10% מערך העסקה אך בכל מקרה סך המקדמה לא יעלה על 11,000 ש"ח.

בעסקאות מזומן מתיירים ניתן יהיה לקבל עד פי 5 מהמגבלה, קרי עד 55,000 ש"ח.

תשלום או קבלת תשלום בשיק אסורה בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, אסורה הסבת שיק וקבלת שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

 

ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם, תוך הבחנות נקודתיות על: עוסק, הכולל אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. בחוק נקבע כי יוטל עיצום

כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה, והכל כפי שמפורט בחוזר.

 

על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, אזרח ישראלי נדרש לדווח לרשות המוסמכת אם הוא נתן תשלום במזומן לתושב האזור או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית, שאינם אזרחים ישראלים, בעבור עסקה שמחירה מעל 50,000 ₪ או שהוא קיבל תשלום במזומן מתושב האזור או מתושב שטחי המועצה הפלסטינית, כאמור, בעבור עסקה שמחירה מעל הסכום האמור, או, שהוא נתן או קיבל תשלום העולה על סכום זה כשכר עבודה, כתרומה, כמתנה או כהלוואה (סעיפים 11יב1(א) - (ב) לחוק זה). על רקע האמור, פרסמה הרשות טופס דיווח מילוי ידני , ולשלוחו באמצעות דואר רשום לכתובת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 (קומה 9), תל אביב, מיקוד 6701201, ת.ד 7330. זאת, עד ה-15 בכל חודש בשל עסקאות, שכר עבודה, תרומות, מתנות או הלוואות, שניתנו או התקבלו בחודש הקודם.


רצ"ב הטפסים מטה.

רשות המסים השיקה סימולטור ייעודי לחוק לצמצום השימוש במזומן, שנועד לסייע לציבור לכלכל מראש את צעדיו ולמלא אחר הוראות החוק. לחצו כאן להתנסות בסימולטור. 

לכנס שהתקיים בנושא בתאריך 17.01.19 לחצו כאן.

רשות המסים פרסמה מדריכים בשפות השונות, ראו בקבצים המצורפים מטה. 

לקראת כניסתו של פרק המגבלות בדבר הסבת שיקים ביום 1.7.2019 לפי חוק צמצום השימוש במזומן, למידע מפורט ומצגות מפורט מטעם בנק ישראל ורשות המיסים, לחצו כאן.

להבהרות נוספות ולשאלות ותשובות מטעם רשות המסים, לחצו כאן.

לכניסה לעמוד הראשי >> דיני עבודה בישראל

למידע נוסף בתחום זה