חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

 

החוק לצמצום השימוש במזומן נחקק במרץ 2018 ומטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

החוק קובע הגבלות על עסקאות המבוצעות במזומן וביניהם איסור על תשלום בין עוסק לצרכן בסכום העולה על 11,000 ש"ח.

כמו כן האיסור חל גם על תשלום או קבלה של שכר עבודה, תרומה או הלוואה במזומן. 

לעניין עסקאות שהתמורה בהן עולה על 11,000 ניתן לשלם מקדמה בגובה של 10% מערך העסקה אך בכל מקרה סך המקדמה לא יעלה על 11,000 ש"ח.

בעסקאות מזומן מתיירים ניתן יהיה לקבל עד פי 5 מהמגבלה, קרי עד 55,000 ש"ח.

תשלום או קבלת תשלום בשיק אסורה בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב,

אסורה הסבת שיק וקבלת שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

 

החוק ייכנס לתוקף ב-1.1.2019.

ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם, תוך הבחנות נקודתיות על: עוסק, הכולל אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. בחוק נקבע כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה, והכל כפי שמפורט בחוזר.

למידע נוסף בתחום זה