תכנית סיוע לקליטת עובדים בעלי מוגבלויות

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה כ-5 מיליון ₪ לטובת תכנית לעידוד עסקים לקליטת עובדים חדשים בעלי מוגבלויות.
על מבקש הסיוע להעסיק לפחות עובד אחד חדש בעל מוגבלות בשיעור משרה של לפחות 33%.

 

תנאי הסיוע: סבסוד שכר העובד לתקופה של 36 חודשים בשיעורים שונים מתוך עלות השכר של העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר של 16,000 ₪.

עלות השכר לא תפחת משכר המינימום או שכר מינימום מותאם לפי חוק שכר מינימום ותקנותיו, בתוספת כל עלויות המעביד.

סכום הסיוע עבור כל עובד יינתן בהתאם לשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד:

- ב-12 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד– 45%.

- החל מהחודש ה-13 להעסקה ועד לתום החודש ה-24– 33%.

- החל מהחודש ה-25 להעסקה ועד לתום החודש ה-36- 22%.

עלות הגשת הבקשה היא 1,500 ₪ .

 

הבקשות לסיוע יבחנו לפי מספר פרמטרים, ובהם רמת השכר המוצעת ומיקום העסק (קדימות לאזורים מוכי אבטלה ואזורי עימות).

עסקים שבקשתם התקבלה יידרשו להעמיד ערבות בשיעור של 5% מסך הסכום שאושר להם.

תאגידי כוח אדם אינם רשאים להשתתף בתכנית.

 

לקריאת טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לחצו כאן

המועד האחרון להגשת בקשות הוא 16/6/2016.

למידע נוסף בתחום זה