הנחית רשם מאגרי מידע -שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן

ביום 21.10.2012 פרסמה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומדע במשרד המשפטים הנחיות בקשר לשימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן. 

מטרת הנחיה זו היא להבהיר את עמדת רשם מאגרי מידע )להלן הרשם( ביחס לתחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 )להלן החוק( על שימוש במצלמות מעקב במרחב הציבורי, אשר הצילומים הנקלטים בהן נאגרים במאגרי מידע ממוחשבים.

ההנחיה משקפת את הפרשנות המשפטית שתשמש את רשם מאגרי המידע בעת ולצורך הפעלת מגוון הסמכויות המסורות לו בחוק, לרבות הפיקוח על מילוי הוראות החוק  והתקנות שמכוחו, רישום מאגר בפנקס המאגרים או ביטול או התלייה של רישום קיים והטלת קנס מינהלי בגין הפרת הוראות החוק. 


למידע נוסף בתחום זה