מענקי חל"ת

עדכונים 29.12.2020-

 • ראו מידע חדש לגבי מועד הגשת הבקשה למענק בסעיף 7.
 • מעסיק שהתחיל לקבל מענק עידוד תעסוקה (החזרת עובדים מחל"ת/גיוס עובדים חדשים), ולאחר מכן ביקש לעבור ולקבל מענק לשימור עובדים או להיפך, יוכל לעשות זאת, כאשר במידת הצורך יבוצע קיזוז ע"י הרשות האמונה על תשלום המענק שניתן לו במסלול אותו החליף


בהמשך למתווה החזרת עובדים למשק ביום 16.6.2020 פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד התעסוקה המעניק תמריץ כספי למעסיקים שיעסיקו עובדים (כפי שיפורט להלן) במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר 2020, או עובדים הזכאים למענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה או לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה בגין חודש מאי 2020.

מענק החזרת העובדים ישולם ב- 4 פעימות; עד סך של 7,500 ש"ח, בגין כל עובד שהוחזר לעבודה החל מ-1 ביוני, (1,875 לחודש) ועד סך של 3,500 ש"ח (875 ש"ח לחודש) בגין כל עובד שהוחזר במהלך מאי.


המועד הראשון להגשת בקשה למענק
 - בהתאם לחוק, ניתן להגיש בקשה לקבלת המענק, 30 ימים לאחר פרסום החוק, כלומר החל מיום 16.7.2020.


ראשי פרקים של עיקרי החוק בסיכום שלהלן:

 1. מענק עידוד תעסוקה;
 2. תנאי הזכאות של המעסיק למענק;
 3. "עובדים מזכים" לצורך תשלום המענק למעסיקים;
 4. עובדים ש"אינם מזכים";
 5. תשלום המענק;
 6. מענק בעד עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד;
 7. אופן הגשת הבקשה לקבלת המענק;
 8. המועד הראשון להגשת בקשה;
 9. קביעת זכאות למענק;
 10. אופן תשלום המענק;
 11. תשלום ביתר;
 12. דין המענק;
 13. הגשת ערר;
 14. קבלת מענק שלא כדין;
 15. כפל קצבאות;
 16. טבלאות תשלום המענק;
 17. קישור לחוק מענק לעידוד תעסוקה כפי שפורסם ביום 16.6.2020
 18. הגשת בקשה

______________________________

 


(1.)
מענק עידוד תעסוקה:

וועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה ביום ראשון, 15.11.20, מתן מענק של עד 5,000 ₪ בחודש למשך ארבעה חודשים, למצויים בתקופת אבטלה ממושכת של 75 ימים ומעלה אשר חוזרים למעגל העבודה.

מטרת המענק הינה עידוד חזרת מובטלים לשוק העבודה ובכך להפחית את רמת האבטלה במשק. לפי ההצעה, יוענקו עד ארבעה מענקים חודשיים למובטלים המצויים בתקופת אבטלה ממושכת של 75 ימים ומעלה אשר חוזרים למעגל התעסוקה בשכר נמוך מזה שניתן להם ערב אבטלתם, ובתנאי ששכרם החודשי החדש נמוך מ-15,800 שקל בחודש.

גובה המענק יעמוד על עד 200 ₪ ליום כפול מספר ימי העבודה באותו חודש (חודש מלא הוא 25 ימי עבודה, כלומר עד 5,000 שקל בחודש). הצעת המענק ממתינה לאישור קריאה שנייה ושלישית בכנסת.

נעדכן כאשר מענק זה יכנס לתוקף.

 

(2.) זכאות למענק תעסוקה - תנאי הזכאות של המעסיק למענק:
מעסיק יהיה זכאי למענק אם מתקיימים בו כל התנאים הבאים:

 • הוא דיווח לרשות המיסים על פתיחת עסקו עד ליום 29.2.2020 ולא דיווח לה על סגירתו עד ליום 31.5.2020.
 • הוא דיווח למוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים עד ליום 29.2.2020 ולא דיווח לו על סגירתו עד ליום 31.5.2020.
 • הוא ניהל פנקסי חשבונות לשנת המס 2019 , אם היה חייב לעשות כלפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

 

(3.) "עובדים מזכים" לצורך תשלום המענק למעסיקים:
מעסיק יהיה זכאי למענק בעד עובד שמשתכר לכל הפחות 3,300 ש"ח לחודש או 1,875 ש"ח (שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות) ושמתקיים לגביו אחד מהתנאים להלן:

 • מלאו לעובד 18 שנים והוא נרשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה מינואר עד פברואר (כולל) 2020, והוא לא עבד ממועד רישומו ועד ליום 30.4.2020.
 • מלאו לעובד 18 שנים והוא פוטר או הוצא לחל"ת בחודשים מרץ – אפריל (כולל) 2020, או שהיה בתקופת לידה והורות בחודשים אלו, ועבד אצל המעסיק (לפני החל"ת או לפני תקופת הלידה וההורות) בחודש פברואר 2020.
 • העובד זכאי למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, בעד חודש מאי (לינק)
 • העובד זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בעד חודש מאי 2020.
 • העובד זכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020.

 

(4.) עובדים ש"אינם מזכים":
עובד שמתקיים בו אחד מאלה לא יחשב לעובד מזכה:

 • הוא המעסיק או קרובו של המעסיק, שעבד אצלו לראשונה ביום 1.3.2020 או לאחריו.
 • בעל שליטה בתאגיד, מנהל התאגיד או קרוב של אלה (בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אחים וילדיהם, גיס/ה דוד/ה וילדיהם , חם/ות , נכד/ה.
 • עובד זר כהגדרתו בחוק עובדים זרים.
 • עובד אשר שולמו בגינו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק.

 

(5.) תשלום המענק:

תשלום המענק מותנה בכך שהעסקת "עובד מזכה" היא מעבר למצבת העובדים לחודש מסויים – כלומר, מעבר למספר העובדים שהועסקו אצל אותו מעסיק באותו חודש כולו או חלקו. יובהר, כי במניין מצבת העובדים לא יבואו בחשבון עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת באותו חודש מסוים, כולו או חלקו, אלא אם שבו לעבודה באותו חודש.
בהתאם לחוק המעסיק רשאי לבחור בכל אחת משתי החלופות שלהלן לקבלת המענק:

חלופה א: (ראו טבלה להמחשה מטה)

 • מענק בסך 875 ₪ - ישולם למעסיק בעד כל עובד, לכל חודש מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020 במקרים הבאים:

- העובד הועסק אצל המעסיק מעבר למצבת העובדים של חודש מרץ 2020, והוא חזר לעבוד החל מה- 19.4.2020 ועד ה- 30.4.2020.

- העובד הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים של חודש אפריל 2020, והוא חזר לעבוד החל בחודש מאי 2020.

 • מענק בסך של 1,875 ש"ח - ישולם למעסיק בעד כל עובד לכל חודש בכפוף לכל התנאים הבאים:

- העובד הועסק אצל המעסיק מעבר למצבת העובדים של חודש מאי 2020.
- מועד תחילת העסקתו היא בחודשים יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר 2020 (בכל אחד מהם, בחלקם או בכולם).
- בחודש הראשון להעסקתו, העובד החל לעבוד לא יאוחר מה-15 לאותו חודש ועבד עד לתום אותו החודש שבו החל לעבוד.
יובהר כי במניין מצבת העובדים לחודש מאי 2020, נכללים גם העובדים המזכים במענק בגין אפריל ומאי 2020 (המענק בגובה 875 ש"ח), כאמור לעיל.

חלופה ב: (ראו טבלה להמחשה מטה)

מעסיק רשאי לבחור שהמענק בסך 1,875 ש"ח ישולם לו בעד כל עובד, בשל כל אחד מהחודשים יולי – אוקטובר 2020 (במקום בחודשים יוני – ספטמבר 2020), בכפוף לכל התנאים הבאים:

- העובד הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים של חודש יוני 2020;
- מועד תחילת עבודת העובד אצל המעסיק היה בחודש יולי, אוגוסט, ספטמבר או אוקטובר 2020;
- בחודש הראשון לעבודתו, העובד החל לעבוד לא יאוחר מיום 15 לאותו חודש ועבד ברציפות עד לתום אותו חודש.

 

(6.) מענק בעד עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד:

כאשר עובד מועסק אצל יותר ממעסיק אחד, המעסיק שמשלם את השכר הגבוה יותר, על פי הצהרת העובד, הוא המעסיק שיהיה זכאי למענק.

 

(7.) אופן הגשת הבקשה לקבלת המענק:

לצורך קבלת המענק, המעסיק יגיש למנהל שירות התעסוקה בקשה לגבי כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק וזאת עד לתאריך 31.1.2021.

הצהרת מעסיק - הבקשה למענק תכלול הצהרה של המעסיק על כל העניינים הבאים:

 1. מספר חברה ומספר תיק ניכויים. לגבי מעסיק שאינו חברה - תיק ניכויים בלבד;
 2. קיומם של תנאי הזכאות למענק;
 3. מצבת העובדים אצל המעסיק ומספר העובדים שפוטרו או שהוצאו לחל"ת או שתקופת הלידה וההורות הייתה בחודש שלגביו מתבקש המענק;
 4. שם ומספר תעודת הזהות של העובד המזכה שבעדו מתבקש המענק;
 5. מועד תחילת העבודה אצל המעסיק;
 6. כי שכרו של העובד לפחות בגובה השכר המזערי (3,330 ש"ח) או השכר המינימלי המותאם בצירוף אישור לשכר מינימום מותאם לאדם עם מוגבלות;
 7. האם העובד מועסק במשרה מלאה או חלקית;
 8. כי העובד שלגביו מתבקש המענק אינו עובד לא מזכה (כלומר אינו בעל שליטה או קרבה משפחתית, עובד זר, עובד הזכאי לתשלומי עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית);
 9. כי הוא מאשר שפרטי חשבון הבנק שאליו ישולם המענק הם הפרטים המעודכנים ברשות המיסים בישראל – אם לא, עליו להתחייב לפנות לרשות המיסים ולעדכן הפרטים;
 10. פרטי חברת חילול השכר שמספקת לו שירותים, ככל שיש כזו.

 

(8.) הצהרה של העובד:

תנאי נוסף לצורך אישור בקשת המעסיק למענק הוא שהעובד שבעדו מבוקש המענק יגיש הצהרה בעניינים המפורטים להלן, באמצעות אתר האינטרנט של שירות התעסוקה (או בדרך אחרת שיקבע מנהל שרות התעסוקה) בנוגע למעסיקו. במקרה שהעובד מועסק אצל יותר ממעסיק אחד, עליו למלא את ההצהרה לגבי המעסיק שמשלם את השכר הגבוה יותר.

 1. שם ומספר תעודת הזהות של העובד.
 2. מועד תחילת העבודה אצל המעסיק.
 3. כי שכרו החודשי הוא בגובה השכר המזערי לפחות.
 4. אם הוא מועסק במשרה מלאה או חלקית.
 5. כי הוא אינו עובד שאינו מזכה (בעל שליטה או קרבה משפחתית, עובד זר, עובד הזכאי לתשלומי עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית).
 6. אם הוא "עובד מזכה", - יצרף לבקשה מסמכים המעידים על פיטוריו או הוצאתו לחל"ת בחודשים מרץ- אפריל.
 7. אם העובד מועסק במקום עבודה נוסף – את שם המעסיק הנוסף והמעסיק המשלם את השכר הגבוה יותר.
 8. לעניין מעסיק שהוא חברה – את מספר החברה ומספר תיק הניכויים. אם המעסיק אינו חברה - את תיק הניכויים.

ברגע שהעובד יגיש את אישור פרטיו לשירות התעסוקה, הנ"ל יאשר את הצהרת העובד גם אם התקבלה לאחר 21 מיום שליחתה לעובד. הבקשות שאושרו כפופות לביקורת וכפועל יוצר מכך תועברנה לתשלום ברשות המיסים. במידה ויתברר כי חלה טעות, לשכת התעסוקה תבטל את הזכאותו.

(9.) קביעת זכאות למענק:
מנהל שרות התעסוקה יקבע תוך 21 ימים ממועד קבלת הבקשה את זכאותו של המעסיק למענק ואת מספר העובדים המזכים וסכום המענק בעד כל חודש שלגביו התבקש המענק.
מנהל שירות התעסוקה רשאי לפי בקשת המעסיק או העובד לתקן את קביעתו אם התגלו עובדות חדשות או אם נפלה טעות בהחלטה. יש להגיש בקשה לתיקון הקביעה בתוך 60 ימים ממועד החלטת המנהל.


(10.) אופן תשלום המענק:
מעסיק שבקשתו התקבלה, המענק ישולם לו באמצעות רשות המיסים (או משרד ממשלתי אחר) בדרך של זיכוי חשבון הבנק של המעסיק שפרטיו בדי רשות המיסים.

 

(11.) תשלום ביתר:
אם שולם למעסיק מענק מעבר למגיע לו לפי החוק, על המעסיק להחזיר את ההפרש באמצעות רשות המיסים או משרד ממשלתי אחר, תוך 90 יום מהיום שבו הומצאה לו הדרישה להחזר. מעסיק או עובד (לעניין הגדרתו כעובד מזכה), רשאי להגיש בקשה לעיון חוזר בדרישה תוך 60 ימים ממועד המצאת הדרישה להחזר.
סכום היתר יקוזז מכל סכום שמגיע למעסיק לפי הוראות חוק זה.

 

(12.) דין המענק:
תשלום המענק לפי החוק, לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

 

(13.) הגשת ערר:
מעסיק או עובד (לעניין הגדרתו כעובד מזכה) רשאים להגיש ערר לפני ועדת ערר על החלטת מנהל שרות התעסוקה לגבי הזכאות או בדבר תשלום ביתר, ובלבד שהעובד או המעסיק פנו למנהל לגבי אותה החלטה. את הערר יש להגיש בתוך 60 ימים ממועד מתן ההחלטה.

 

(14.) קבלת מענק שלא כדין:
מעסיק שמסר בהצהרה פרטים שאינם נכונים לגבי תנאי הזכאות - מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס, ולגבי תאגיד – כפל קנס.

 

(15.) כפל קצבאות:
במסגרת החוק תוקן חוק הביטוח הלאומי כך שהחל מחודש מרץ ועד חודש יוני כולל, יתאפשר כפל קצבאות. כך, לא יתבצע קיזוז של קצבת דמי האבטלה של זכאי מקצבת קיום בתקופת משבר הקורונה, וכן יוחזרו הקצבאות הכפולות רטרואקטיבית.

 

(16.) טבלאות להמחשת תשלום המענק:

 

חלופה א

  הועסק* בחודש אפריל מיום 19.4 עד 30.4 הועסק* בחודש מאי הועסק* בחודש יוני**
יוני 875 875 1,875
יולי 875 875 1,875
אוגוסט 875 875 1,875
ספטמבר 875 875 1,875
סה"כ 3,500 3,500 7,500


(*) מעבר למצבת העובדים לחודש הקודם

 

חלופה ב

  הועסק בחודש יולי** הועסק בחודש אוגוסט** הועסק בחודש ספטמבר** הועסק בחודש אוקטובר**
יולי 1,875      
אוגוסט 1,875 1,875    
ספטמבר  1,875 1,875 1,875  
אוקטובר 1,875 1,875 1,875 1,875
סה"כ 7,500 5,625 3,750 1,875

 

(**) בחודש הראשון לעבודתו הוא החל לעבוד לא יאוחר מ 15 בחודש ועבד עד תום החודש עסקים הצופים שיעסיקו יותר עובדים בשלב מאוחר יותר של השנה יוכלו לדחות את התשלומים לחודשים יולי עד אוקטובר.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code