מענקים לעצמאים

עדכון ליום 25.8.21: הקדמת תשלום מענק עבודה לשנת 2020

התשלום השני של מענק עבודה עבור שנת 2020, בסכום כולל של כ-250 מיליון ₪, יוקדם ויועבר לחשבונות הבנק של הזכאים ב-1.9.21, כחודש וחצי לפני המועד הקבוע בחוק, כדי לאפשר ל-195 אלף זכאים, שכירים ועצמאים, להיעזר בכספי המענק לקראת חגי תשרי. התשלום כולל את יתרת "התוספת למענק" לזכאים.


בשל הקורונה נקבעה תוספת למענק עבודה 2020, עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר 2020, בגובה של 62% ולא פחות מ-990 ₪, ובשנה החולפת שולמה מקדמה על חשבון התוספת למענק וכעת משולמת יתרת התוספת. סכום המענק המקסימלי לשנת 2020 עומד על 8,640 ₪ והמענק הממוצע יעמוד על כ- 4,400 ₪.

לפרטים נוספים – לחצו כאן

_______________________

שימו לב! נפתחה האפשרות להגיש את הבקשה למענק לתקופה האחרונה (מאי-יוני 2021) במסגרת "רשת ביטחון כלכלית". 

רשות המיסים מודיעה על ארכה נוספת, עד ה- 31.12.2021, לתקופה במהלכה תאפשר למי שביקשו וקיבלו מענקי סיוע לתקופת הקורונה ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, לבצע הסדר מיוחד של פריסת תשלומים ללא ריבית להחזרת המענקים, כשהתשלום האחרון יתקבל לא יאוחר מיום 31.12.2022.


ניתן לשלם את כל סכום החיוב בסכום אחד או במספר תשלומים, על פי חלופות הבאות:

 • השבת המענק בסכום אחד באשראי או שובר ברקוד – מצב החשבון ביישום יעודכן בהתאם לאחר קליטת סכום התשלום.
 • השבת המענק במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד יצירת החיוב, על ידי כניסה חוזרת ליישום.
 • פריסת תשלומים במשרד השומה בו מתנהל התיק שתבוצע כאמור עד ה-30 באוקטובר במסגרתה ניתן לפרוס את מלוא הסכום המענקים המושבים בתשלומים חודשיים שווים שפריסתם תסתיים לא יאוחר מיום 31.12.22.

לפרטים נוספים - לחצו כאן

_________________________

מענקי הסיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה (מענק סוציאלי), עבור התקופות שבין ינואר עד יוני 2021, יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019 (לא עוד השוואה רק ל-2019). עדכונים בסעיף תנאי הזכאות.

לחצו על הקרטריונים הרלוונטים לבדיקת זכאות.

קרטריונים לירידה במחזור
תנאי זכאות
תקופת זכאות
מועדי הגשת בקשות
גובה המענק
מקדמות
הגשת בקשה
מענק נוסף בשל פגיעה ממושכת (מענק חדש - חד פעמי)***

________________________________

 

קרטריונים לירידה במחזור

 • העסק חווה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות ב"תקופת הזכאות" ביחס לחודשים הללו בשנת 2019, והוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו.
 • עסק שהחל לפעול לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תיעשה למחזור הפעילות החודשי הממוצע מיום תחילת הפעילות עד 29.2.20. הממוצע יוכפל ב-2 חודשים.

תנאי זכאות

 • ניהלו עסק במשך חצי שנה לפחות, מיום 31.10.2019
 • סה"כ ההכנסה החייבת מכל המקורות בשנה הרלוונטית (2018 או 2019):  לא עלתה על 651,600 ₪.
 • הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019):

 - עולה על 714 ₪ לחודש.

 - בסכום של 40,000 ₪ ועד 54,300 ₪ - תקטין את המענק עד לסך של 6,000 ₪ לחודשיים.

 - בסכום של מעל 54,300 ₪ תשלול את הזכאות למענק.

 • הגישו דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019 למי שפתח את העסק בשנת 2019. אם הוגשו הדוחות לשנת 2018 ולשנת 2019 - מערכת המענקים של רשות המסים תערוך השוואה לשנים 2018 ו-2019 ותיתן השלמה למענק הגבוה יותר באופן אוטומטי.
 • הגישו דו"ח גם לשנת המס 2019, הזכאות למענק תחושב לפי הסכום הגבוה יותר מבין שתי השנים. אם הוגש דוח 2019 ללא עמידה בתנאי הסף - עם עדכון המערכת תיפתח האפשרות להגשת המענק אשר ישולם עפ"י דוח 2018 ככל שקיימת עמידה בתנאי הסף בשנה זו.
 • אם הוגש הדוח לשנת 2018 בלבד - האפשרות להגשת המענק תיפתח בעת השלמת המערכת וחישוב סכום המענק יהיה עפ"י הגבוה מבין שנת 2018 או 2019.
 • ניהלו פנקסי חשבונות קבילים לשנה הנבחנת.
 • בשנת 2019 מלאו למבקשים 20 שנים לפחות.

עדכון המערכת צפוי להסתיים לא יאוחר מיום 18 באפריל 2021 - רשות המסים תודיע לכלל ציבור העסקים בעת השלמת המהלך.


תקופת זכאות

ישנן שבע תקופות זכאות, בנות חודשיים, החל מ-1.5.2020 ועד 30.6.2021:

חודשים תאריכים
מאי - יוני 2020 1.5.2020 עד 30.6.2020
יולי - אוגוסט 2020 1.7.2020 עד 31.8.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020 1.9.2020 עד 31.10.2020
נובמבר - דצמבר 2020 1.11.2020 עד 31.12.2020
ינואר - פברואר 2021 1.1.2021 עד 28.2.2021
מרץ - אפריל 2021 1.3.2021 עד 30.4.2021
מאי-יוני 2021 1.5.2021 עד 30.6.2021

 

מועדי הגשת בקשות

מועדי הגשה תאריך פתיחת/סגירת
המערכת להגשת בקשות
מאי - יוני 2020

25.8.2020 עד ליום 25.11.2020

יולי - אוגוסט 2020

10.09.2020 עד 15.12.2020

ספטמבר - אוקטובר 2020   1.11.2020 עד 17.2.2021
נובמבר - דצמבר 2020 7.01.2021 עד 15.04.2021 (למשך 90 יום)
ינואר – פברואר 2021

15.3.2021 עד 15.7.2021

 

 

גובה המענק

 • על פי חוק הסיוע המענק החודשי הוא עד 7,500 ₪ לחודש.
 • המענק ישולם כמענק דו חודשי ולא יעלה על סך 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות.

 

מקדמות

 • מסכום המענק שישולם עבור תקופת הזכאות הראשונה, לחודשים מאי יוני 2020, יקוזז סכום המקדמה ששולם כמענק מיידי בחודש יולי 2020.
 • בכל מקרה, אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק או שאין זכאות למענק לתקופת זכאות זו - אין חובה להשיב את ההפרש (או את כל המענק במקרה של אי זכאות).

 

_______________________________

מענק נוסף בשל פגיעה ממושכת (חד פעמי)

ניתן להגיש את הבקשה למענק עד לתאריך 31.5.21


עצמאים עם מחזור פעילות מעל 18 אלף ₪ ועד 300 אלף ₪ בשנת 2019 ועצמאים שפתחו עסק בינואר ובפברואר 2020

עסק פטור- תנאי זכאות:

 • סכום המחזור המוצהר למע"מ לשנת 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו לעסק עבור שנת 2020, נמוך מ-90% מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בשנת 2019. במקרה זה קיימת זכאות מלאה למענק בהתאם לשיעור הירידה בפעילות.
 • סכום המחזור המוצהר למע"מ לשנת 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו לעסק עבור שנת 2020, הוא מ-90% ועד 100% מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בשנת 2019. במקרה זה קיימת זכאות מופחתת למענק- 65% מהמענק בהתאם לשיעור הירידה בפעילות.
 • עוסק פטור שפתח את עיסוקו במהלך שנת 2019 יחושב לו לתקופת הבסיס "מחזור מגולם" כלומר, המחזור שדווח בהצהרה השנתית לשנת 2019 כשהוא מחולק במספר החודשים ממועד פתיחת התיק עד 31.12.2019 והתוצאה תוכפל ב-12.

עסק מורשה- תנאי זכאות:

 • סכום המחזור המוצהר למע"מ בתקופות הזכאות בשנת 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו לעוסקים עבור שנת 2020 נמוך מ-90% מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בתקופת הבסיס. במקרה זה קיימת זכאות מלאה למענק בהתאם לשיעור הירידה בפעילות.
 • סכום המחזור המוצהר למע"מ בתקופות הזכאות בשנת 2020, בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו לעוסקים עבור שנת 2020 הוא מ-90% ועד 100% מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בתקופת הבסיס. במקרה זה קיימת זכאות מופחתת למענק, 65% מהמענק בהתאם לשיעור הירידה בפעילות.

עסק חדש- תנאי זכאות:

 • מחזור חודשי מינימאלי של 1,500 ₪ בתקופה שבין 1 בינואר 2020 עד 29 בפברואר 2020.
 • קיבלת לפחות שני מענקי הוצאות קבועות עבור שנת 2020.

גובה המענק:

במקרה של זכאות מלאה (עוסקים פטורים ומורשים):

 • אם המחזור העסקי לשנת 2020, ללא המענקים, ירד ב-25% לפחות בהשוואה למחזור לשנת 2019 – גובה המענק הוא 3,000 ₪.
 • אם המחזור העסקי לשנת 2020, ללא המענקים, ירד ב-40% לפחות בהשוואה למחזור לשנת 2019 – גובה המענק הוא 5,000 ₪.
 • אם המחזור העסקי לשנת 2020, ללא המענקים, ירד ב-60% לפחות בהשוואה למחזור לשנת 2019 – גובה המענק הוא 9,000 ₪.

במקרה של זכאות מופחתת (עוסקים פטורים ומורשים):

 • ישולם מענק מופחת בשיעור 65% מסכומי המענק שצוינו כזכאות מלאה.

במקרה של עוסקים חדשים:

 • עוסקים פטורים - 3,000 ₪.
 • עוסקים מורשים - 4,000 ₪.


עצמאים עם מחזור פעילות מעל 300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪ בשנת 2019:
תנאי זכאות:

 • סכום מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות ששולמו לעוסקים עבור שנת 2020 אינו עולה על סכום מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2019.
 • העסק היה זכאי לשלושה או יותר ממענקי השתתפות בהוצאות קבועות, שניתנו לתקופה החל ממרץ 2020 עד דצמבר 2020.
 • הוגשו כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח הנדרשים לצורך חישוב המענק.

גובה המענק:

 • 60% מסך כל המענקים בשל השתתפות בהוצאות קבועות שקיבל העסק עבור החודשים מרץ עד דצמבר 2020 מחולקים ב-5. לעסק שמחזור עסקאותיו עלה על 20 מיליון ₪ 60% מסך כל מענקי ההוצאות הקבועות מחולקים ב-4. סכום המענק לעסק לא יפחת מ-9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪.
 • מענק חלקי - עסקים שסכום מחזור עסקאותיהם לחודשים מרץ עד דצמבר בשנת 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות שקיבלו, שווה ל-90% ועד 100% מסכום מחזור עסקאותיהם בתקופה המקבילה בשנת 2019, יקבלו מענק חלקי בשיעור של 65% מסכום המענק. סכום המענק עבורם לא יפחת מ- 5,850 ₪ ולא יעלה על- 32,500 ₪.


_______________________________

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code