עדכונים | 01/07/2015

עדכון לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה - יולי 15

1. משרד הכלכלה שוקל לשנות את התוספת החמישית לצו יבוא חופשי.
קישור למידע בנושא ולהתייחסות הלשכה. למידע נוסף בהקשר זה ניתן לפנות אל יוסי טמלר, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - 03-5631011
 
2. הסכם הכרה של מכון התקנים עם מעבדת SGS (רלוונטי לענף החשמל והאלקטרוניקה בהקשר של בדיקות EMC ) מועבר לידיעתכם - קישור
תשומת לבכם שכשהאישור מהמעבדה המוכרת אינו במסגרת רשת ה- CB, התהליך שונה וצריך לדאוג לכך שהמעבדה (לעניין זה SGS), תעביר את תוצאות הבדיקה ישירות אל מכון התקנים. ראו שוב קישור למכתב הסבר באנגלית לשימושכם מול היצרנים / מעבדות בחו"ל.
 
 
3. תזכיר תיקון לפקודת המכס הועבר להתייחסותנו
 
התיקון המוצע הוא מקיף וכולל שינויים רבים שחלקם מיועדים להתאים את הפקודה לדיווח למכס באמצעים אלקטרוניים.

כמו כן, מוצע לקבוע עיצומים כספיים על הפרות שונות של מגישי הצהרת יבוא, הצהרת יצוא, הצהרת שטעון, בעל הטובין, גורמים המעורבים בהובלת מטענים ובעלי רישיון מחסן רשוי. להלן תמצית ההפרות המוצעות והסנקציה עליהן:

א. פעל אדם כסוכן מכס, כאמור בסעיף 168 מבלי שהומצא לעניין זה כתב הרשאה חתום כדין, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בסכום 5000 ₪.
ב. מסר אדם ידיעה או מסמך לא נכונים בניגוד לדין או לא מסר ידיעה או מסמך שהיה חייב במסירתם על פי דין, ללא הצדק סביר, ובשל המעשה או המחדל נוצר חסר, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של 20% מהחסר, אך לא יותר מ-200,000 ש"ח.
ג. לא הוגש מצהר או שהוגש מצהר שלא בהתאם למועדים הקבועים בסעיף 53, או הוגש מצהר הכולל פרטים לא נכונים, רשאי המנהל להטיל על המפר עיצום כספי בסכום 25,000 ₪.
ד. הגיש אדם הצהרת יבוא הכוללת פרטים שאינם נכונים – רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בסכום 5000 שקלים חדשים או 25% מהחסר שנגרם בשל הפרטים כאמור, לפי הגבוה מבניהם.
ה. לא צירף אדם להצהרת היבוא מסמכים אשר היה עליו לצרף לפי סעיף 62 –רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בשיעור 10% מערך הטובין, אך לא יותר מ-25,000 שקלים חדשים.
ו. עיצומים שונים בסכום 25,000 שקלים חדשים על הפרות שונות שבוצעו על ידי בעלי מחסנים רשויים. 

במהלך הכנת הצעת החוק יבחן הצורך בקביעת עיצומים כספיים נוספים וקביעת מדרג ענישה בתחום הפלילי.

4. הודעה על כוונה להחליף תקנים
להלן קישור לשתי הודעות שקיבלנו להתייחסות מהממונה על התקינה, האחת ביחס לת"י 900 חלק והשניה ביחס לת"י 799. הערות ככל שיש, נא להעביר אל רז הילמן.
 
5. עדכוני תקינה נוספים - ראו קישור למגוון עדכוני תקינה נוספים שעלו במהלך חודש יוני לאתר הלשכה על ידי אגף יבוא מכס ותקינה.
 
6. להלן קישור לעדכון לצו תעריף המכס ולדברי הסבר (לענף החשמל והאלקטרוני השינויים העיקריים קשורים בבקרים ובמכשירים ניידים להפקת קול)
 
למידע נוסף בתחום זה