פרסום ברשומות: צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים - תכשירים

להלן תיקונים לצו שפורסמו ביום 14/6/18.

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על תכשירים) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018.

תחילת הצו בתאריך 1/1/19.

למידע נוסף בתחום זה