מדריך ליבוא תמרוקים

לצורך יבוא ושיווק תמרוקים בישראל יש להצטייד בשני רישיונות:

1.  רישיון יבואן/יצרן - "רישיון תמרוקים כללי".

2. רישיון לכל מוצר - "רישיון תמרוק פלוני".

כפעולה מקדימה יש לבדוק מהי חוקיות היבוא של המוצרים והאם הם עומדים בתנאי הסף לרישום בישראל.

לצורך קבלת רישיון תמרוקים כללי יש לפעול על-פי הדרישות למתן רישיון כללי לאחסון ושיווק תמרוקים ולהגיש בקשה באמצעות טופס בקשה לרישיון תמרוקים כללי  לרוקח המחוזי על-פי מיקום גיאוגרפי של מחסן התמרוקים של מגיש הבקשה. הרישיון ניתן למשך חמש שנים ולאחר מכן יש לחדשו.

לאחר קבלת רישיון התמרוקים הכללי ניתן להגיש בקשות לתמרוקים ספציפיים. יש להגיש בקשה לרישיון לכל תמרוק על פי סוג התמרוק לפי נוהל רישוי ורישום תמרוקים. בהגשת הבקשה יש להבחין בין "תמרוק רגיל" ל"תמרוק ייעודי". רישיון תמרוק יינתן לפרק זמן שלא יעלה על חמש שנים ולאחר מכן יש לחדשו.

השירות כרוך בתשלום אגרות אותן ניתן לבצע באמצעות שירות התשלומים הממשלתי

לא ניתן לייבא, ולא יתאפשר שחרור הסחורה מהמכס ללא הצגת רישיון לתמרוק הספציפי.

 

לרשימת נהלי מחלקת תמרוקים במשרד הבריאות.

לרשימת טפסים של מחלקת תמרוקים במשרד הבריאות.

המוקד הטלפוני של משרד הבריאות: "קול הבריאות" 5400*

 

הנחיות אלה ניתנות כשירות לחברי לשכת המסחר וכמידע ראשוני ליבוא תמרוקים. למען הסר ספק, ככל שקיימת סתירה בין האמור בהוראות כל דין ו/או חוק ו/או נהלים ו/או הוראות, כפי שהם מפורסמים ומתעדכנים מפעם לפעם ע"י גורמי הרגולציה, הוראות החקיקה והנהלים הרשמיים גוברים ומחייבים.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה