תקנות הגנת הצומח (הסדר ייבוא ומכירה של תכשירים כימיים (תיקון) התשע"ז- 2017

תקנות הגנת הצומח (הסדר ייבוא ומכירה של תכשירים כימיים (תיקון) התשע"ז- 2017 - בקובץ זה אשר פורסם ב- 30 באפריל 2017, ישנם תיקונים הנוגעים להנחיות משרד החקלאות לגבי תכשירים כימיים. 

למידע נוסף בתחום זה