עתירה בנושא CT דנטלי

ארגון איד"ן הצטרף לעתירה נגד שר הבריאות ואחרים בנושא מגבלה כמותית שנקבעה בתקנות בריאות העם מכשירים רפואיים מיוחדים (תיקון) התשנ"ד 1994 על רכישת מכשירי CT  דנטלי.

בין העותרים, ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל, האיגוד הישראלי לשיקום הפה, האגודה האורתודנטית בישראל ואחרים.

להלן עיקרי הבקשה מבית המשפט:

 

עתירה למתן צו על תנאי

מוגשת בזאת עתירה לבית המשפט הנכבד למתן צו על תנאי, המכוון למשיבים 1-4 (אשר יכונו להלן יחדיו: "המשיבים"), או למי מהם והמורה להם להתייצב וליתן טעם, אם יש בידיהם, הכל לפי ראשי הצו המפורטים, כדלקמן:

1.       מדוע לא יערכו המשיבים תיקון בתקנות בריאות העם מכשירים רפואיים מיוחדים (תיקון) התשנ"ד 1994 (להלן: "תקנות בריאות העם" או "התקנות"), באופן בו תוסר ותבוטל לחלוטין המגבלה הכמותית שנקבעה בתקנות על רכישת מכשירי CT  דנטלי (להלן: "מכשירי CBCT"), למצער בכל הנוגע לרכישת מכשירי CBCT  עבור מרפאות שיניים פרטיות, מחמת היותה פוגעת ללא כל הצדקה ובאופן בלתי סביר ובלתי מידתי בחופש עיסוקם של רופאי השיניים הפרטיים בישראל ומהווה התערבות בלתי הולמת בשיקול דעתם המקצועי, זאת בניגוד להוראות חוק יסוד: חופש העיסוק ובשל היותה גורמת להפליה פסולה ולפגיעה בתחרות ההוגנת בין רופאי השיניים בישראל.

לחלופין –

  1. מדוע לא יעדכנו המשיבים את תקנות בריאות העם, באופן בו המגבלה הכמותית הקבועה בתקנות אלו תעודכן בהתאם להתפתחויות ולשינויי הנסיבות המשמעותיים שהתרחשו בתחום מכשירי  ה-CBCT במהלך השנים האחרונות וזו תיקבע (אם בכלל) באופן סביר, שיעלה בקנה אחד עם הביקוש הרב לרכישת מכשירי CBCT למרפאות שיניים פרטיות בישראל, לנוכח התועלות המקצועיות, הבריאותיות והכלכליות הרבות שיש להחזקת מכשירי CBCT במרפאות פרטיות ובאופן שמגבלה זו לא תגרום לפגיעה בחופש העיסוק, בשוויון ובתחרות ההוגנת בקרב רופאי השיניים הפרטיים בישראל בהתאם להוראות חוק יסוד: חופש העיסוק וחוק יסוד כבד האדם וחירותו.

בנוסף, או לחילופין –

  1. מדוע לא יסדירו המשיבים את הליך בחינת והענקת האישורים ורישיונות הרכישה וההפעלה של מכשיריCBCT  באמצעות נוהל ו/או הנחיות פנימיות שיפורסמו לציבור, במסגרתם ייקבעו אמות מידה וקריטריונים ענייניים, ברורים, שקופים ושוויוניים לקבלת אישורי רכישה והפעלה של מכשירי CBCT, על מנת שהתנהלות משרד הבריאות בעניין תיעשה באופן שוויוני ובהתאם לכללי מינהל תקין.
למידע נוסף בתחום זה