תזכיר חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 - תיקון מס' 1 - 2017

חקיקת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב הושלמה בשנה שעברה אולם מאז עלה הצורף בתיקונים ועדכונים שונים. 

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, מסדיר את ענף הרכב בישראל על תחומיו השונים. 

מאז נכנס החוק לתוקף, ביום 18 באוקטובר 2016, עלה הצורך בביצוע תיקונים שונים לנוסח החוק, לצורך התאמת הוראות החוק לדרישות העולות מהשטח, וכן להבטיח את קיום כוונת המחוקק ומטרות החוק ואת היכולת ליישם את הוראות החוק בצורה מיטבית.

בתזכיר חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (תיקון מס' 1), התשע"ז – 2017, אשר מצורף בזאת, ישנם מספר תיקונים בסוגיות הבאות:

  1. סעיף 32 לחוק בנוסחו הנוכחי, עניינו תנאים למתן רישיון ייבוא רכב ליבואן מסחרי - "מוצע לתקן את סעיף ההגדרות לחוק, כך שהגבלת היקף הנסועה המירבית לרכב, תתווסף להגדרות "רכב חדש" ו-"רכב שנרשם במדינת חוץ" ביחס לסוגי הרכב המתאימים בלבד (1M (רכב נוסעים פרטי עד 3.5 טון), 1N (רכב מסחרי עד 3.5 טון) ו – L (אופנועים)); בהתאמה, יתוקנו סעיפי המשנה האמורים לסעיף 32 ((5)(ב); (6)(ב)(2); ו-(7)); כך שהתנאי בדבר היקף הנסועה המירבי לרכב הקבוע בהם- יימחק".
  2. סעיף 32(7) לחוק קובע את סוגי הרכבים שיוכל לייבא יבואן זעיר, שרשאי לייבא עד 20 רכבים בשנה: - "מוצע לתקן את סעיף 32(7) לחוק, כך שבמקום המילים "רכב מסוג כאמור בסעיף 33(א)" יבוא "רכב נוסעים, רכב מסחרי, אופנוע, מכונה ניידת, גרור או נתמך".
  3. סעיף 33 לחוק מסדיר את הייבוא האישי של רכב לישראל - "מוצע לתקן את התנאי הקבוע בסעיף האמור, באופן שסוג השימוש ברכב המיובא בייבוא אישי לשימוש עסקי, לא יוגבל לשימושים הקבועים כיום בלשון הסעיף אלא יאפשר ייבוא אישי של רכב ע"י עוסק לכל שימוש עסקי בהתאם לצורכי המייבא."
  4. סעיף 117 לחוק קובע את התנאים לקבלת רישיון לסחר במוצרי תעבורה... עקב השמטה בנוסח החוק, לא נכלל בין בעלי הרישיונות המפורטים בסעיף משנה (ב) האמור, גם בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה - "מוצע לתקן את סעיף 117 (ב) לחוק, כך שיתווסף לו סעיף (4) לפיו גם מי שהוא בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה, יראו אותו כמי שהוא בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה. " כמו כן, "מוצע להוסיף את סעיף משנה (ב1), אשר יסמיך את שר התחבורה לקבוע הוראות שיחולו על בעלי רישיונות המנויים בסעיף (ב) לעניין סחר במוצרי תעבורה."
  5. סעיף 253 לחוק, קובע הוראות שעה לעניין יבוא רכב, ובהן תקופת היערכות של ארבע שנים להחלת הוראות החוק המלאות על ייבוא אופנועים ויבוא באמצעות יבואן זעיר - " מוצע לתקן את סעיף 253 (א) לחוק, כך שיתאפשר ליבואן זעיר במשך ארבע שנים ממועד תחילת החוק, לייבא גם רכב משומש, ובלבד שלא חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו.
    בנוסף, מוצע לתקן את סעיף 253(ב) כך שההקלות ביבוא רכב תחולנה לא רק על אופנועים, אלא על כל סוגי הרכב, למעט רכב מסוג רכב נוסעים (M) ורכב מסחרי (N) על סיווגי המשנה שלהם. "

 

יש להעביר הערות למשרד התחבורה עד לתאריך 22 ביוני 2017  לכל המאוחר.

למידע נוסף בתחום זה