שימוע ציבורי :תקנה 8א מכוח סעיף 58 (א) לחוק רישוי שירותים ומקצועות לענף הרכב, בנושא התקשרות בין יבואן מסחרי למוסך – להערות עד 28 במרץ

אגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מפרסם את טיוטת תקנה 8א מכוח סעיף 58 (א) לחוק רישוי שירותים ומקצועות לענף הרכב, בנושא התקשרות בין יבואן מסחרי למוסך.


ע"פ דברי ההסבר לתקנה המוצעת:
" תקנה 1 [תנאים להתקשרות יבואן מסחרי עם מוסך שירות, פרסומם ונסיבות מיוחדות לעניין אופן
ביטול ההתקשרות]תקנה זו עניינה הגברת התחרות בין מוסכים. במטרה למנוע חסמי כניסה לא ענייניים לרשתות מוסכי השירות של היבואנים המסחריים, קבע סעיף 58(א) לחוק את חובת יבואן מסחרי לפרסם באתר האינטרנט שלהם את תנאי ההתקשרות עימם לצורך הצטרפות כמוסך שירות ברשת היבואן המסחרי.


בתקנה זו, מוצע לקבוע הגבלות על תנאי ההתקשרות שיקבע יבואן ישיר או עקיף, וזאת במטרה למנוע את יצירתם של חסמי כניסה שאינם מוצדקים עניינית לרשת מוסכי השירות של היבואנים הישירים או העקיפים וכן למנוע פגיעה בתחרות בתחום המוסכים. כן מוצע לקבוע, כי תנאי ההתקשרות שיפרסם יבואן ישיר או עקיף, יחולו באופן שוויוני על כל מוסך שיבקש להתקשר עם היבואן בהסכם לצורך הצטרפותו לרשת מוסכי השירות של היבואן.


התקנה המוצעת מתייחסת ליבואנים ישירים ועקיפים בלבד, מאחר ויבואן זעיר (אשר כלול בהגדרת החוק ל"יבואן מסחרי") אינו מחויב בהתקשרות עם מוסכי שירות מטעמו, ולכן הוראת תקנה זו איננה רלוונטית ביחס אליו.


בנוסף מוצע לקבוע הליך נדרש להפסקת התקשרות בין יבואן רכב לבין מוסך שירות, בנסיבות מיוחדות בהן השתכנע המנהל, כי הפסקת ההתקשרות עלולה לפגוע בציבור הלקוחות "


לתשומת לב העוסקים בענפי הרכב והמעוניינים להעביר את תגובתם, המועד האחרון למתן תגובה הינו 28 במרץ 2019, לידי מר אליאס עזאם, azzame@mot.gov.il

מצ"ב טיוטת התקנות ומכתב מלווה מאת מנהלת אגף הרכב, מהנדסת עינת סגל. 

למידע נוסף בתחום זה